Az iskoláról Kapcsolat
Menü:

Menü:

  História školy - Iskolánk múltja Kodály Zoltán - Iskolánk névadója Rada školy - Iskolatanács Zväz rodičov - Szülői Szövetség Predmetové komisie - Tantárgybizottságok Konzultačné hodiny - Konzultációs órák Organizačný poriadok - Szervezeti rendszabályzat Evalvácia školy - Iskolaértékelés Anonim kérdőív - igazgatóértékelés Záujmové krúžky - Szakkörök 2022/2023

  Iskolánkról

  História školy - Iskolánk múltja

          

            Már a Ratio Educationis (1777 Mária Terézia) előtti időszakból, pontosabban 1519-ből, vannak írásos értesüléseink a galántai parókia mellett működő iskoláról, de rendszeres híreink a 19. századból erednek. Ezek szerint az 1860-as évektől iskolaszék (ma iskolatanács) működött a településen, s ennek köszönhetően a község a római katolikus templom mögötti területet (megközelítően a mai óvoda helyén) felvásárolta, s azon 1887-ben egy három tantermes iskolát épített fel. A második világháború utáni időszakban egy időre betiltották a magyar nyelvű oktatást Csehszlovákiában. Galántán az alapfokú képzés magyar tanítási nyelven 1950.szeptember 1-jén kezdődött 133 tanulóval Vadovics Tibor igazgató úr vezetésével a volt zsidó iskolában, Szentkirályi gyermekorvos családi házában és rendelőjében, valamint a volt Ipartársulati Házban. A magyar tanítási nyelvű alapiskola 1963. október 30-án (véglegesen 1965-ben) kapott új iskolaépületet a Šverma utcában közösen a szlovák alapiskolával. 1984-ben az iskola önállósult. Az iskola történelmének jelentős dátuma az 1965-ös év, amikoris megalakult az iskola énekkara, amely mind a mai napig a leghűségesebben reprezentálja az iskolát. 1998-ban a galántai járásban elsőként az iskola jogi önállóságot szerzett. 2000-ben az iskola felvette a híres zeneszerző, Kodály Zoltán nevét. Ez több mint természetes, hiszen a Mester 1888 és 1892 közt Galántán járt iskolába. 

  Az iskola történelmének legőjabb mérföldkövei:

  • 2000-től újra tevékenykedik az iskola tánccsoportja, folytatván elődjének a Pitypangnak a munkásságát
  • 2002-ben megalakult az iskola citeracsoportja
  • a 2003/2004-es tanévben kiépült az iskola informatikaterme
  • a 2004/2005-ös tanévtől rendszeresen megszervezzük Nyári táborunkat a szünidő első két hetében
  • 2008-ben műfüves pályával bővült a sportlehetőségek tárháza
  • a 2008/2009-es tanévben felőjították az iskola épületét, kicserélték a nyílászárókat, talajokat és beszigetelték az épületet
  • 2010-ben kialakítottuk a multimediális tantermet, a vetítőtermet, a kistornatermet és egy új nyelvi szaktantermet
  • 2012-ben iskolánk az Európa Únió által folyóstott összegekből 177 902 EUR-t pályázott meg és nyert el az oktatás digitalizálására és a tanítók képzésére.

   

  História Základnej školy Zoltána Kodálya v Galante sa datuje od roku 1950, kedy boli znovuotvorené školy s vyučovacím jazykom maďarským v galantskom okrese. 1. septembra 1950 nastúpilo do školy 133 žiakov, ktorých vzdelávaním sa zaoberali traja pedagógovia pod vedením riaditeľa a pedagóga, Tibora Vadovicsa. V roku 1951 sa počet žiakov zvýšil už na 263. V roku 1953 sa škola zlúčila s jedenásťročnou školou, predchodcom terajšieho gymnázia. V tomto období výučba prebiehala spolu v štyroch budovách roztrúsených po celej Galante. Ďalší zlom v histórii školy nastal v roku 1963, kedy sa škola presťahovala do novej modernej budovy, v ktorej sídli dodnes. V začiatkoch zdieľala spoločné priestory so slovenskou základnou školou. Po osamostatnení v roku 1984 sa pre obe školy vytvorili lepšie a pohodlnejšie podmienky. Ďalším významným míľnikom v histórii školy bol rok 1965, kedy bol založený detský spevácky zbor, ktorý funguje dodnes a mnohokrát počas svojej existencie získal cenné vyznamenania na národných a medzinárodných súťažiach. História školy sa vo veľkej miere spája s menom významného maďarského hudobného skladateľa, Zoltána Kodálya, ktorý časť svojho detstva strávil práve v Galante a v období 1888 až 1892 tu navštevoval ľudovú školu. Z tohto titulu bol v roku 2000 škole zapožičaný čestný názov „Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským – Kodály Zoltán Alapiskola“. O dva roky skôr, v roku 1998, získala škola ako prvá v okrese právnu subjektivitu.

  K významným udalostiam nedávnej minulosti by sme mohli zaradiť nasledovné:

  •       v roku 2000 obnovil svoju činnosť detský tanečný súbor, ktotý pod menom „Pitypang“ v 70.a 80. rokoch získal mnoho ocenení
  •      v roku 2002 bol založený citarový súbor, ktorý vystupuje aj na medzinárodných stretnutiach folklórnych skupín
  •       v školskom roku 2003/2004 sa vybudovali učebne informatiky, čo umožnilo využívať výdobytky modernej techniky vo vzdelávacom procese
  •     v školskom roku 2004/2005 sa popri škole vytvorilo občianske združenie „Detský svet“, ktoré je zamerané na organizovanie detských táborov a aktívne využívanie voľného času žiakmi základných a materských škôl v Galante ale aj v okrese.
  •      v roku 2008 bolo vybudované ihrisko s umelou trávnatou plochou, ktoré rozšírilo možnosti športových aktivít žiakov školy ale aj ostatných žiakov z blízkeho okolia
  •      v školskom roku 2008/2009 bola zrekonštruovaná budova školy, podmienky a prostredie vyučovania sa zmodernizovala
  •      v roku 2010 bola vybudovaná multimediálna učebňa, premietacia sála, malá telocvičňa, ďalšia jazyková učebňa, čo viedlo ku skvalitňovaniu vyučovacieho procesu
  •  
  •      v roku 2012 naša škola získala finančné prostriedky na digitalizáciu vyučovania a na vzdelávanie učiteľov, v rámci  projektu môžeme preinvestovať do vyučovania  177902,-EUR
  •