Az iskoláról Kapcsolat
Menü:

Menü:

  ŠkVP - ISCED 1 ŠkVP - ISCED 2 Učebné plány (RUP a UP podľa ŠkVP) - Tantervek (Állami kerettanterv és Iskolaprogram szerinti terv)

  ŠkVP

  ŠkVP - ISCED 1

  I. Všeobecná charakteristika školy

  I.1. Veľkosť školy

  q   s vyučovacím jazykom maďarským v Galante má dlhodobú  tradíciu. Od roku 2000 nesie meno slávneho maďarského hudobného skladateľa a učiteľa Zoltána Kodálya.

  q Je plnoorganizovanou školou. Sídli v jednej budove, kde pod jednou strechou je umiestnená základná škola s kapacitou 500 žiakov, školská družina kapacitou 100 žiakov, školská jedáleň kapacitou 100 stravujúcich, knižnica pre učiteľov, knižnica pre žiakov a ambulancia zubného lekára. 

  q Škola sa nachádza v krásnom, zelenom a tichom prostredí. V areáli školy je školský dvor, dve polyfunkčné ihriská, telocvičňa.

  q Vyučovanie prebieha v 17-tich kmeňových a v 7-mich odborných učebniach.

  I.2. Charakteristika žiakov

  §  Žiaci našej školy sú väčšinou primerane nadané, pochádzajú zo sociálne primeraných rodín. Sú zväčša maďarskej národnosti, cca 2% detí je inej národnosti.

  §  Žiaci prvého stupňa pochádzajú z Galanty a z okolitých obcí, ako Matúškovo, Kajal, Čierny Brod, Čierna    Voda, Vozokany, Kráľov Brod, Dolný Chotár, Dolné Saliby, Kráľová nad Váhom, čiže z okresov Galanta a Šaľa.

  §  Asi 3% žiakov je nadpriemerne nadaný, na rôznych vedomostných súťažiach vynikajú nad rámec štátneho priemeru.

  §  Na škole integrujeme cca 2 % žiakov predovšetkým so špecifickými poruchami učenia,  vzdelávanie týchto žiakov  prebieha v bežných triedach, žiaci však majú individuálne učebné plány.

   

  I.3. Charakteristika pedagogického zboru

  q Náš učiteľský zbor ako celok má morálny kredit a disponuje aj niekoľkými osobnosťami, ktoré si mestská pospolitosť vysoko váži.

  q Personálne zabezpečenie vzdelávania je ovplyvnené stabilnou časťou pedagogického zboru, ale aj určitou migráciou spôsobenej mladosťou pedagogického zboru. Všetci učitelia majú pedagogickú a odbornú spôsobilosť. Priemerný počet učiteľov sa pohybuje okolo 30 učiteľov a 3 vychovávateliek. Priemerný vek učiteľov pohybuje okolo 40 rokov. Škola má výchovného poradcu, ktorý úzko spolupracuje so psychológmi a špeciálnymi pedagógmi  pedagogicko-psychologickej  poradne.

  q Cieľom našej školy je zabezpečiť profesijný rozvoj pedagogického zboru, čo sa realizuje  účasťou na rôznych školeniach, organizovaním odborných prednášok a na základe individuálnych plánov.

  q Pre našich učiteľov platí zásada: „Najlepší spôsob ako sa učiť je niečo robiť, najhorší spôsob ako učiť druhých, je rozprávať.“ Najcennejšie sú tie poznatky, ktoré žiak získa vlastnou prácou a vlastným úsilím. Poznatky získané v dôsledku počúvania učiteľa, odpisovania z tabule, či spätného projektora nepatria medzi takéto cenné poznatky.

  q Naši učitelia so svojimi špeciálnymi danosťami vedú rôzne záujmové krúžky,  zorganizujú kvalitné vedomostné súťaže, kultúrne podujatia, letné tábory.

  q Učitelia napredujú vo svojej profesii podľa Plánu kontinuálneho vzdelávania.

  I.4. Organizácia prijímacieho konania

  Organizácia prijímania žiakov: Ako jediná maďarská škola  v meste nemôžeme klásť žiadne špecifické  požiadavky na prijatie. Deklarujeme náš záujem   zostávať širokospektrálnou všeobecnou základnou školou. Naším cieľom je ponúknuť každému žiakovi  možnosť vzdelávať sa v okruhu všeobecných základných vedomostí a rozvíjať ich schopnosti , zručnosti a talent. Pri zápise do 1. ročníka škola pripraví pre budúcich žiakov tvorivé dielne aj kultúrny program. Sme pripravené prijať i žiakov so zdravotným znevýhodnením, bezbariérový  prístup máme zabezpečený  na prízemí školy .

   

  I.5. Dlhodobé projekty

  { Naďalej budeme spolupracovať s družobnými školami, zorganizujme odborné semináre, výmenné tábory, vzájomné návštevy.

  { Zapojíme sa do protidrogových aktivít a vytvoríme predpoklady na lepšiu sexuálnu a rodinnú výchovu.

  { Zavedením multikultúrnej výchovy, ako prierezovej témy,  eliminujeme negatívny dopad globalizácie sveta a migrácie príslušníkov rôznych kultúr.  Chápanie iných kultúr má v konečnom dôsledku dopad na rozvoj akceptácie odlišností kultúr ako aj na rozvoj medziľudskej tolerancie a spolupráce príslušníkov rôznych kultúr.

   

  I.6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

  Spolupráca s rodičmi sa uskutočňuje pomocou rodičovského združenia, konzultácií, konzultačných hodín. V každom školskom roku máme deň otvorených dverí. Organizujeme aj spoločné akcie: majáles, juniáles, ples rodičov, exkurzie. Pri škole pracuje združenie rodičov, ktoré podporuje nadštandardnú kultúrnu a športovú aktivitu žiakov. Organizujeme kultúrno-spoločenské slávnosti so zúčastnením predstaviteľov rôznych inštitúcií a organizácií, a  súťaže v spoluorganizácii s inými subjektmi. Zapájame sa do mestských športových a kultúrnych podujatí. Spolupracujeme aj s materskými školami mesta, pozývame škôlkarov na naše akcie, môžu sa zúčastniť dňa otvorených dverí.

  Dvakrát v školskom roku máme verejné vystúpenie pre rodičov, pred Vianocami v telocvični spojenú s vianočným trhom z prác žiakov a na jar v kultúrnom dome.

  Dobrá spolupráca je aj so športovými klubmi mesta, najmä hádzanárskym HK Galanta, s futbalovým klubom Slovan, s Boxing klubom, s Gasto klubom. Pravidelné sú aj vystúpenia pre obyvateľov domovov dôchodcov.

  Veľmi účinné sú prednášky mestskej polície a sú veľmi obľúbené medzi deťmi.

  Pre organizáciu Bambuľkovo / materské centrum/ prenajímame dve miestnosti, naša spolupráca je bezproblémová.

  Pravidelne zorganizujeme počas letných prázdnin detský letný tábor v priestoroch školy.

   

   

  I.7. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

  q  Priestorové a materiálno technické vybavenie školy je na priemernej úrovni. Vyučovanie prebieha v 17-tich bežných a v 7-mich odborných triedach. Odborné triedy / biológie, hudobnej výchovy, nemeckého jazyka, anglického jazyka, fyziky, informatickej výchovy, výtvarnej výchovy/ sú vybavené potrebnými učebnými pomôckami. Školská družina funguje v dvoch triedach. Škola má veľkú telocvičňu, posilňovňu,  športové ihrisko s prírodnou trávou a športové ihrisko s umelou trávou. Máme žiacku, pedagogickú a cudzojazyčnú knižnicu.

  q  Vďaka zriaďovateľovi prebiehala veľká rekonštrukcia budovy školy: tepelne bola izolovaná, boli vymenené výplne stavebných otvorov.

  q  Vďaka projektu Digitálne vyučovanie pre žiakov Základnej školy Zoltána Kodálya s VJM sme vybavili triedy s keramockými tabuľami, všetky učitelia majú k dispozícii notebook, projektor, interaktívny set, interaktívne učivo.

  q  Pomocou rodičovského združenia bolo vytvorené detské ihrisko na dvore.

  q  Hygienické zázemie je  na priemernej úrovni. Toalety sú po rekonštrukcii. Pri telocvični sú umiestnené dva sprchy, ktoré sú k dispozícii aj žiakom, aj zamestnancom. V školskej budove je prevádzkovaný aj školský bufet.

   

   

  I.8. Škola ako životný priestor

  Triedni učitelia vedú žiakov k rozvíjaniu estetického prostredia v triedach, estetické prostredie na chodbách oživuje veľké množstvo kvetov, na chodbách sú umiestené nástenky o aktuálnych informáciách o aktivitách školy, o mimoriadnych výsledkoch žiakov. Budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a pedagógmi sa rozvíja počas spoločných kultúrnych, športových akcií, záujmových krúžkov, organizovaním triednych výletov. Ide o budovu , ktorá by potrebovala celkovú rekonštrukciu.  Do dnešného dňa už bolo vykonaných viacero úprav (výmena vchodových dverí, rekonštrukcia sociálnych zariadení, strechy, ... ), čím škola vytvára priaznivý a estetický životný priestor pre žiakov i zamestnancov školy.  Celá budova je obklopená rozsiahlym školským dvorom a zeleňou.

   

   

  I.9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

  Sú stanovené opatrenia pre zabezpečenie objektu školy a bezpečnosť žiakov a zamestnancov. Tieto opatrenia sú zakotvené  v prevádzkovom poriadku školy, v školskom poriadku a v ďalších vnútorných smerniciach. V škole prebiehajú pravidelné kontroly bezpečnosti a nedostatky sú odstránené podľa výsledkov revízií.

  Na začiatku školského roka žiaci sú poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

   

                      II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

  II. 1. Pedagogický princíp školy

   

  [ Relevantným cieľom našej školy v daných podmienkach je poskytnúť žiakom konkurencieschopné základné vzdelanie, na ktoré môžu spoľahlivo nadviazať v ďalšom vzdelávaní sa kdekoľvek v európskom priestore. Snažíme sa vychovať zdravo sebavedomého žiaka, ktorý dokáže vyjadriť a zdôvodniť svoje názory, ale chceme, aby to robil kultivovaným spôsobom, s úctou a porozumením k druhým. Chceme klásť - v spolupráci s celým pedagogický zborom - väčší dôraz na kultivovanie osobnosti našich žiakov, na ich výchovu k väčšej sebadisciplíne. Je nevyhnutné znížiť mieru agresivity v škole ponúkaním vhodných aktivít na odvedenie zvyšných energií žiakov.

  Keďže v našom meste žije viac národnostných menšín, majú rozdielne kultúrne, sociálne ambície a sú ovplyvnené rozdielnym historickým vývojom, je nevyhnutné, aby sme naše výchovné snahy orientovali na nutnosť tolerancie, akceptácie iných a na vzájomnú komunikáciu. Je potrebné bojovať proti predsudkom a stereotypom, predchádzať všetkým formám diskriminácie, budovať viac tolerantnú a otvorenú spoločnosť na všetkých jej úrovniach. Dôsledkom takejto skutočnosti považujeme za veľmi dôležité, aby naša výchova smerovala k :

  -     rasovej, etnickej a náboženskej tolerancii

  -          kultúrnemu pluralizmu

  -          sociálnej spolupatričnosti

  -          empatickému nazeraniu na svet a ľudí v ňom

  -          spolupráci a kooperácii

  -          ponímaniu inakosti ako výzvy na poznávanie, porozumenie a prekonanie predsudkov

  §  Naším cieľom je, aby naši žiaci ako príslušníci minority , sa vedeli presadiť v majoritnom prostredí zachovávajúc svoju identitu.

  §  Veľký význam prikladáme jazyku a reči ako nástroju, ktorý zachytáva a odovzdáva rôzne kultúrne významy, mravný poriadok a hodnotové systémy. Je to nástroj sociálnej komunikácie a interakcie, nástroj poznávania iných kultúr a prezentácie vlastných kultúrnych hodnôt iným kultúram.

  Hlavné ciele

  Čiastkové ciele :

  I. Chceme aby naši žiaci sa stali harmonickou osobnosťou, aby vedeli obstáť v súčasnom trhovo orientovanom svete

   

  Aby žiaci zachovali svoju aktivitu, aby sa vyvíjala ich kreativita, schopnosť komunikácie, logické myslenie.

  Aby boli vnímaví, otvorení, flexibilní.

  Aby sa v nich vyvinul správna hodnotová orientácia, sociálne cítenie, emocionálna inteligencia, snaha o sebavýchovu.

  Aby získali základy hospodárenia a podnikania.

  II. Chceme aby od nás odchádzali ako žiaci, ktorí poznajú sami seba, svoj národ, svoje spoločenské a prírodné prostredie.

   

  Aby sa stali fyzicky a psychicky zdatnými mladými ľuďmi.

  Aby sa u žiakov vyvinul estetický vkus.

  Aby vytvorili pozitívny vzťah k okolitému prostrediu, rozvíjali cit i zmysel pre ochranu prírody.

  Aby boli zdvorilí, kultivovaní, aby si u nich upevnilo národnostné upovedomenie v kontexte európanstva, aby pochopili a rešpektovali kultúrne, náboženské a iné odlišnosti ľudí

  Aby poznávali svoju ľudovú kultúru, aby získali základné vedomostí v oblasti umeleckých štýlov.

  Chceme prebudiť ich záujem o hľadanie súvislostí medzi skutočnosťou a výtvarným vyjadrovaním, rozvíjať estetické, farebné a priestorové cítenie, posilniť kreativitu, estetické myslenie.

  Chceme ich viesť k zdravému životnému štýlu, budovať cit spolupatričnosti, ponúkať vhodnú mimoškolskú činnosť, podporovať tímovú prácu

  III. Chceme aby získali základné vedomosti a znalosti, aby mali záujem o celoživotné učenie sa

   

  Aby mali rovnaké šance rozvíjať sa podľa svojich schopností a bolo im umožnené zažiť úspech.

  Aby dosiahli dostatočnú úroveň v oblasti IKT.

  Aby boli kvalitne pripravení v cudzích jazykoch a  v štátnom jazyku so zameraním na komunikatívnosť.

  Aby boli pripravení na stredoškolské vzdelávanie.

  Aby sa naučili správne techniky učenia sa, aby vedeli vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov.

  IV. Chceme aby z našich žiakov sa stali aktívni členovia spoločnosti, ktorí chápu zásady demokracie, tolerancie.

   

  Aby pochopili zásady fungovania demokratickej spoločnosti, aby rešpektovali práva a povinnosti.

  Aby netolerovali prejavy rasizmu, xenofóbie, nacionalizmu

  Aby vedeli vysloviť a obhájiť vlastný názor.

  Aby vedeli rozhodovať a niesť následky svojich činov.

    

  II. 2. Zameranie školy a stupeň vzdelania

   [ Ako jediná ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Galante  sa musíme prispôsobiť veľmi rozmanitým požiadavkám a očakávaniam rodičov. Našich žiakov vychovávame v duchu úcty  k humanistickým ideálom, vedieme ich ku zachovaniu a upevneniu národnej identity a priateľského spolunažívania s inými národmi a národnosťami. Zameriavame sa hlavne na rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov a cudzích jazykov a veľký dôraz kladieme aj na vyučovanie hudby, zborového spevu a ľudového tanca.

  F Školský vzdelávací program našej školy je orientovaný na žiaka, rešpektuje jeho individuálne potreby. Umožňuje efektívnu a premyslenú prácu učiteľa, ktorý:

  o   využíva metódy modernej pedagogiky.

  o   vytvorí v škole zázemie, ktoré podporuje tvorivosť a súčasne zohľadňuje aj možnosti

  o   vystrojí každého žiaka všetkým, čo je potrebné pre úspešný a radostný život.

  F Naša škola je školou spolupatričnosti a sebarealizácie, preto zámery školy sme vytýčili práve v tomto duchu.

  Zameranie školy

  1) Vytvárať vhodné školské prostredie – posilniť pocit spolupatričnosti

  F Všetci, ktorí sa zúčastnia na výchove a vzdelávaní musia byť partnermi – učiteľ, žiak, rodič. Vzájomne sa musia informovať, rešpektovať, tolerovať. Spoločne plánovať, v prípade neúspechu spoločne hľadať iné riešenia. Zúčastniť sa tradičných spoločných akcií, ako deň matiek, deň detí, vianočná slávnosť, rodičovský ples, absolventský ples, rozlúčka s deviatakmi, maškarný ples. Cez sebarealizáciu získať pekné chvíle aj ostatným.

  2)  Vzdelávať sa  a realizovať vlastné ciele

  F Žiak musí vynaložiť maximálne úsilie na získanie kľúčových kompetencií, čo mu umožňuje realizáciu vlastných cieľov. Posilnením medzipredmetových vzťahov a kooperáciou učiteľov vytvoriť  lepšie podmienky pre efektívne učenie.

  3) Vychovávať ľudskú osobnosť, nájsť jej miesto v spoločnosti

  F Každý živý tvor je jedinečný a zraniteľný. Rešpektovať jedinečnosť jednotlivca a posilnením citu spolupatričnosti k určitému spoločenstvu mu dodávať pocit istoty. Preto hádzaná, zborový spev, historické exkurzie sú základnými   aktivitami školského diania.

  4) Integrovať - dať každému šancu

  F Na základe rešpektovania individuálnych potrieb detí vytvoriť podmienky na výchovu a vzdelávanie nadaných detí ale aj pre deti s poruchami učenia a správania. Posilnením vzájomnej tolerancie  skvalitniť spoluprácu rôznych tímov.

  5) Vytvoriť informačné prostredie

  F Každý žiak môže využiť učebňu výpočtovej techniky, Majú k dispozícii aj školskú knižnicu. V celej budove školy ich obklopuje to, o čom sa učia, čo vyrobili a prežili.

  6) Športovať

  F Klasickú výučbu telesnej výchovy dopĺňať lyžiarskym a plaveckým výcvikom, tréningami hádzanej. Prispieť k sebarealizácii jednotlivcov a získaniu zážitku spolupatričnosti.

  7) Mať partnerov v zahraničí

  F Spolupracovať so školami v Maďarsku, organizovať spoločné exkurzie a semináre. Nadviazať kontakty s ďalšími školami v Európe.

  8) Rozvíjať multikultúrnu aktivitu

  F Naša školu navštevujú deti maďarskej národnosti, preto musíme klásť dôraz na multikultúrnu výchovu. Programy školy doplniť divadelnými predstaveniami, koncertmi, besedami.

  9) Mať preventívny program

  F Spolupracovať s odborníkmi a skvalitniť prácu koordinátora, výchovného poradcu a prácu triednych učiteľov aby sme ponúkali široké spektrum programov na voľný čas. Ponúkať žiakom celodenné programy, výlety, letné tábory. Sprístupniť školskú knižnicu, učebňu výpočtovej techniky a školské ihriská.

  10) Komunikovať s verejnosťou

  F Oblasť, ktorá je pre školu významná, je oblasť „public relations“, oblasť komunikácie s verejnosťou. Rodičia si zvykli na pravidelné konzultácie, spoločné akcie, na školské noviny. Zapájame sa do súťaží, olympiád, zápasov.

  11) Vytvoriť podmienky celoživotného vzdelávanie

  F Významnou súčasťou rozvoja školy je podpora ďalšieho vzdelávania  pracovníkov školy. Napríklad v súčasnej dobe učitelia študujú doplnkové alebo rozširujúce pedagogické štúdium, zúčastnia sa seminárov. Sami usporiadame semináre pre našich a ostatných učiteľov.

   

  Stupeň vzdelania: ISCED 1  (International Standard Classification of Education – Medzinárodná norma pre klasifikáciu vzdelávania): Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho programu ostatného ročníka   primárneho stupňa  základnej školy. Dokladom o získanom vzdelaní 1. stupňa je vysvedčenie.  Absolvent programu primárneho vzdelávania plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni nižšieho sekundárneho vzdelávania, výnimočne v nižších ročníkoch gymnázia.

  II. 3. Profil absolventa

  Základné všeobecnovzdelávacie vedomosti  žiak získa v maďarskom jazyku. V rámci učiva dokáže komunikovať v štátnom – slovenskom jazyku. Ovláda základy AJ a informačných technológií. Má základnú počítačovú gramotnosť. Podľa stupňa svojho prospechu má potrebné vedomosti a osvojené zručnosti, ktoré dokáže aj správne využiť a použiť pri riešení problémových úloh a realizácii projektov.

  Absolvent  programu primárneho vzdelania  má osvojené (aj vlastným podielom) základy čitateľskej, pisateľskej, počtárskej  prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti.  Získal  základy pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Váži si seba aj druhých ľudí, je spôsobilý ústretovo komunikovať a spolupracovať, je vnímavý k potrebám iných. Získal základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka.

  Úroveň rozvinutosti kľúčových spôsobilostí, ktoré žiaci dosiahnu na konci programu primárneho vzdelávania, nie je ukončená. Vytvára len bázu pre následné stupne vzdelávania, pre celoživotné učenie sa, pre zapojenie sa do pracovného procesu. Rozvíjaním kľúčových spôsobilostí v životnom kontexte obsahu predmetov je tvorený model absolventa programu primárneho stupňa vzdelávania.

   

   

   

  II. 4. Pedagogické stratégie

   

  & Pedagogickou stratégiou školy bude naučiť žiakov riešiť problémové úlohy, teda naučiť ich pýtať sa, hľadať odpovede a riešenia, pracovať tímovo, mať kritické a tvorivé myslenie, vzdelávať sa cieľavedome za pomoci učiteľov a neskôr dospieť aj k samostatnému bádaniu, hľadaniu a učeniu. Škola bude zameraná na svojich partnerov, t.j. žiakov a rodičov. Chceme vytvoriť podľa možností rodinnú, priateľskú, pracovnú atmosféru, ktorá rešpektuje osobitosti, každého jednotlivca a ponúka spoluprácu na základe vzájomnej úcty, i keď sa nikdy nevzdávame svojho prvotného cieľa: motivovať žiakov tak, aby oni sami sa chceli učiť, aby pochopili potrebu učenia a aby sa stali v našom snažení aktívnymi partnermi.

  Vychádzajúc zo žiadostí a potrieb rodičov škola zaviedla celodenný cyklus vyučovania v 1. ročníku, prepojenie školy a školského klubu detí, vzájomnú nadväznosť vyučovania a výchovy žiakov v 1. a 4. ročníka.

  Škola umožní rovnocenný prístup k vzdelaniu pre všetkých žiakov – aj so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Škola bude formovať u žiakov hodnotovú orientáciu na vzdelanie, na vnútornú motiváciu, na tvorivý životný štýl a na sociálne cítenie v duchu  humanistických princípov. Naším cieľom je vychovať všeobecne vzdelaných, morálne vyspelých, vzájomne tolerantných žiakov.

  Absolvent primárneho vzdelania našej školy má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti:

  1)

  sociálne komunikačné spôsobilosti

  -          vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou primárnemu stupňu vzdelávania,

  -          dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor,

  -          uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,

  -          rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne  adekvátne reagovať,

  -          na základnej úrovni využíva technické prostriedky  medzi osobnej komunikáciu,

  -          rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a  preukazuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej komunikácie,

  -          v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť  hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií

   

  2)

  spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia

  -      používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v  

  -      každodenných situáciách a schopnosť (na rôznych úrovniach) používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely)

  -      rozvíja si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii   poznatkov

   

  3)

   

  spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie

  -      žiak vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,

  -      ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, vie používať kreslenie a písanie na počítači,

  -      dokáže komunikovať pomocou elektronických médií,

  -      uvedomuje  si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,

  -      rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a mobilných telefónov 

   

  4)

   

  spôsobilosť  učiť sa učiť sa

  -          získava schopnosť sebareflexie  pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,

  -          na základe poskytovaných možností uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a efektívne si osvojuje poznatky a študijné návyky,

  -          vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach,

  -          zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok,  akceptuje spätnú väzbu a uvedomuje si svoje rozvojové možnosti

   

  5)

   

   spôsobilosť  riešiť problémy

  -          vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, vie rozoznať ozajstný problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,

  -          pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie,  skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch,

  -          pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) spôsobom

   

  6)

   

  osobné, sociálne a občianske spôsobilosti

   

   

   

  -          vytvára si pozitívny sebaobraz, ktorý podporuje žiacku sebadôveru a sebarozvoj,

  -          uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti,

  -          uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,

  -          sústreďuje sa na kvalitu a vhodnosť svojho výberu voľných činností, aktívne si chráni svoje fyzické a duševné zdravie,

  -          kontroluje vlastné konanie (vrátane násilných a sebazničujúcich modelov konania) a vie odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,

  -          uvedomuje si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizuje,

  -          účinne spolupracuje v skupine, podieľa sa na vytváraní triednych a celoškolských pravidiel,  je zodpovedný a dodržiava dohody,

  -          ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, diskutuje o nich, prispieva k spoločnej práci

  -          podieľa sa na vytváraní podporujúcej a motivujúcej sociálno-emočnej klímy v triede a dobrých medziľudských vzťahov

  7)

   

  spôsobilosť  vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

   

  -          dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,

  -          dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania),

  -          uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,

  -          cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a  ľudové tradície,

  -          rešpektuje vkus iných ľudí a  primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj,

  -          pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,

  -          pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

  -          správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, sociálnym pozíciám a rolovým  funkciám,

  -          je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.

   

   

  II.5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

  Práca s deťmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami je veľmi náročná. Niektoré deti sú mimoriadne nadané, ale sú aj také, ktoré sa rýchlo unavia, bývajú nepozorné, nesústredené, zabúdajú učivo, niekedy strácajú záujem, sú citlivé, potrebujú poskytovať stálu podporu a individuálny prístup učiteľa.

  Zabezpečenie možnosti zvoliť individuálnu integráciu dieťaťa s postihnutím v bežnej škole znamená, že škola je povinná vytvoriť podmienky na základe ktorých by dieťa nebolo znevýhodnené oproti intaktným spolužiakom a aby dosahovalo výsledky porovnateľné s výsledkami dosahovanými v špeciálnej škole.

  Integračný program na našej škole zabezpečuje výchovná poradkyňa v spolupráci s triednymi učiteľmi a pedagogicko -  psychologickou poradňou.

   

  II.5.1. Žiaci s vývojovými poruchami učenia a správania

   

  v  Za začleneného žiaka považujeme žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe písomného vyjadrenia poradenského zariadenia, vyplývajúceho z odbornej špeciálnopedagogickej a psychologickej diagnostiky žiaka. Nakoľko sa na našej škole nachádzajú žiaci s vývinovými poruchami vzdelávania, počas výučby postupujeme podľa metodických pokynov k výchove a vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia (VPU). Najčastejšie sa vyskytujúcimi poruchami sú dysortografia, dyslexia a dysgrafia. K menej častým diagnostikovaným poruchám patrí dyskalkulia a dyspraxia.

  v  Žiaci sú evidovaní v zariadení špeciálnopedagogického poradenstva alebo v pedagogicko-psychologicej poradni a majú vyplnený formulár Záznam o evidencii žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

  v  Pre týchto žiakov máme zabezpečenú spoluprácu v špeciálnopedagogickej poradni. Žiaci s VPU s intelektom v norme postupujú podľa učebných osnov a učebných plánov základnej školy. Ak je žiakovi potrebné prispôsobiť obsah a formy vzdelávania v niektorých predmetoch, vypracuje vyučujúci v spolupráci so špeciálnym pedagógom ako súčasť individuálneho vzdelávacieho programu individuálny vzdelávací plán. IVP vypracováva triedny učiteľ a učiteľ príslušného predmetu. V IVP upravujeme organizáciu, v prípade potreby aj obsah vzdelávania žiaka, overovanie jeho vedomostí, metódy a formy jeho hodnotenia a klasifikácie. IVP v priebehu školského roka upravujeme a doplňujeme na základe konzultácií so všetkými zainteresovanými osobami.

  v  Individuálne začlenený žiak sa vzdeláva podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý vychádza z učebných osnov a prispôsobuje sa schopnostiam žiaka na základe odporúčania odborníkov. Hodnotenia a klasifikáciu žiakov riešime na základe metodických pokynov schválených MŠ SR dňa 31.8.2004 s platnosťou od 2.9.2004 č. CD-2004-12003/23597-1:095.

  v  Máme žiakov, ktorí na základe záverov psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia vyžadujú len dočasne zvýšený individuálny prístup. Nepovažujú sa za začlenených žiakov.

  v  Poruchami správania u žiakov chápeme nedostatky v správaní narušujúce výchovno - vzdelávací proces. Poruchy správania majú širokú etiologiu a riešenie výchovných problémov jednotlivých žiakov venujeme veľkú pozornosť. Pri analýze porúch správania zisťujeme príčiny a motívy jednania žiakov, vychádzame zo sociálnych noriem žiakovho prostredia a hlbšie analyzujeme každý priestupok.

   

  II.5.2. Žiaci so zdravotným znevýhodnením:

   

  Za žiakov so zdravotným znevýhodnením: považujeme žiakov so zdravotným oslabením, dlhodobým ochorením. Pri vzdelávaní týchto žiakov škola zohľadňuje a rešpektuje individualitu a potreby žiaka:

  -    podľa potreby je žiakom vypracovaný individuálny učebný plán

  -    pri preverovaní vedomostí a hodnotení výsledkov vyučujúci zohľadňuje zdravotné znevýhodnenie žiaka (odložená klasifikácie, slovné hodnotenie, redukcia učiva)

   

  II.5.3. Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia

   

  Do tejto skupiny patria deti z rodinného prostredia s nízkym sociálno-kultúrnym postavením. Treba u nich posilniť nasledujúce schopnosti: schopnosť komunikácie, schopnosť tímovej práce, dostatok sebadôvery a odolnosť voči stresu.

   

  II.5.4. Vzdelávanie mimoriadne nadaných detí

  Mimoriadne nadaným žiakom sa rozumie jedinec, ktorého schopnosti dosahujú mimoriadnej úrovne v rozumových, pohybových, umeleckých oblastiach. Zdrojom problematických situácií je u mimoriadne nadaných detí ich sociálne začlenenie, ktoré je ovplyvnené ich osobnosťou a silnou tendenciou k introverznému správaniu (sklon k perfekcionizmu, zvýšená kritickosť, špecifický druh humoru).

  Práca so žiakmi mimoriadne nadanými

  Možné úpravy spôsobu výučby mimoriadne nadaných detí:

  -           pestrá a podnetná výučba, ktorá umožňuje veľkú aktivitu, samostatnosť

  -           umožnenie vyhľadávania nových informácií a súvislostí, samostatné vypracovanie projektov,

  -           zadávanie špecifických úloh

  -           rešpektovanie vlastného pracovného tempa

  Učíme nadané deti sebapoznaniu a podporujeme ich zdravú sebadôveru.

   

   

  II.6. Začlenenie prierezových tém

   

  Prierezové témy MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA, MEDIÁLNA VÝCHOVA, OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ, ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA sú realizované začlenením do vzdelávacieho obsahu jednotlivých vyučovacích predmetov. Prierezová téma  TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI je realizovaná pri písaní projektov z rôznych predmetov. Prierezové témy DOPRAVNÁ VÝCHOVA a OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA sú realizované pomocou kurzu.

  MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA

  Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania z dôvodu globalizácie sveta a migrácie príslušníkov rôznych kultúr. Prostredníctvom multikultúrnej výchovy poskytujeme žiakom základné znalosti o rôznych etnických a kultúrnych skupinách, žijúcich v našom regióne a v Slovenskej republike.  Je predpoklad, že sa žiaci na 2. stupni ZŠ čoraz viac aj v živote dostanú do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr a bude potrebné, aby boli pripravení na rozdielnosť kultúr. Preto cieľom je výchovné pôsobenie zamerané na rozvoj chápania iných kultúr, na rozvoj akceptácie iných kultúr ako aj na rozvoj medziľudskej tolerancie, spoznávanie iných kultúr a emocionálne pochopenie inej kultúry v mene mierovej spolupráce príslušníkov rôznych kultúr, dosiahnuť chápanie rôznych kultúr ako prirodzene rovnocenných, berúc zároveň do úvahy ich historické a sociálne súvislosti a ich rôzne spôsoby sebavyjadrovania. Multikultúrna výchova je začlenená do predmetov: dejepis, občianska výchova, geografia, výtvarná výchova, hudobná výchova, etická výchova.

  Predpokladaným výstupom je žiak, ktorý pozná aj iné kultúry, ich históriu, zvyky, tradície, akceptuje ich a dokáže s nimi spolupracovať.

  Multikultúrna výchova sa dotýka aj medziľudských vzťahov v škole, vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi navzájom, medzi školou a rodinou, v tomto smere jej cieľom je dosiahnuť rovnoprávny prístup k všetkým žiakom – pochádzajúcim z najrôznejšieho sociálneho a kultúrneho zázemia.

  V druhom polroku realizujeme súťaž: Multikultúrny svet, súčasťou ktorej budú aj rôzne besedy s predstaviteľmi iných národností a etník a návšteva etnických múzeí.

  MEDIÁLNA VÝCHOVA

  Médiá ovplyvňujú každodenný život žiaka vo veku 11-15 rokov rôznymi formami. Cieľom tejto prierezovej tematiky je rozvinúť:

  - schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi,

  - spôsobilosť zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty (čo znamená viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovali a selektovane využívali médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie, najmä výchovno-vzdelávaciu a mravnú),

  - schopnosť vytvoriť si ako občan vlastný názor na médiá na základe prijímaných informácií.

  - schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať.

  OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ

  Cieľom je rozvíjať u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe), sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu, pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu, podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov v škole (prevenciu šikanovania, agresivity, užívania návykových látok).

  Téma sa prelína všetkými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov.

  ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

  Problém zachovania života na Zemi sa stáva globálnym problémom. Cieľom tejto prierezovej témy je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi; poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta; pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu;

  - rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k životnému prostrediu,

  - rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni,

  - pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu,

  - vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská,

  - využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní informácií, ako aj pri prezentácii vlastnej práce,

  - vnímať život ako najvyššiu hodnotu,

  - pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej spoločnosti,

  - posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu,

  - podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej výučby,

  - posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia,

  - schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu,

  - prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania smerom k životnému prostrediu,

  - rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť.

  Začlenením environmentálnej výchovy do rôznych predmetov už máme dobré skúsenosti, preto by sme chceli pokračovať v začatej práce.

  TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI

  Hlavným cieľom je, aby sa žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili riadiť seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu, overiť ju a pod.

  Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií.

  Výsledkom vzdelávania bude, že žiak vhodným spôsobom dokáže zareagovať v rôznych kontextových situáciách, nadviazať kontakt, zostaviť základné písomnosti osobnej agendy, pozná ich funkciu, formálnu úpravu a vie ju aplikovať, využiť nástroje IKT, identifikovať a popísať problém, podstatu javu, získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich, kultivovane prezentovať svoje produkty, názory, vytvoriť plán prezentácie, naplánovať a realizovať základný výskum, určiť svoje silné stránky a vie ich využiť pri vhodnom výbere témy, vie aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov svojho výskumu.V rámci súťaže Multikultúrny svet budeme viesť žiakov k tvorbe prezentačných prác.

  DOPRAVNÁ VÝCHOVA

  V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod. Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy.

  Úlohou dopravnej výchovy je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov – pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, na detských dopravných ihriskách alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy. Ciele dopravnej výchovy na ZŠ sú zamerané na všetky tri oblasti osobnosti žiaka, na oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať. Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií :

  - pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi,

  - formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke,

  - osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec),

  - naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,

  - zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,

  - zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke,

  - pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla,

  - uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky.

  Vyučovanie sa realizuje v špecializovaných kurzoch Dopravnej výchovy v priebehu ale aj na konci školského roka.

  OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

  Ochrana života a zdravia sa v základných školách realizuje prostredníctvom samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení. Ochrana života človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Snahou je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. U žiakov by sa mal formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. K tomu je potrebné poskytnúť žiakom teoretické vedomosti, praktické poznatky, pomôcť im osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a vyškoliť ich v poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života, rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia, formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií.

  Odbornú zložku učiva napĺňajú tematické celky ako je riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode.

   

   

  Realizácia jednotlivých tematických okruhov prierezovej témy Multikultúrna výchova

  v jednotlivých ročníkoch a predmetoch 

   

   

  Tematické okruhy prierezovej témy

                   Ročník                         

  1. stupeň

  2. stupeň

  l. ročník

  2.ročník

  3.ročník

  4.ročník

  5.ročník

  6.ročník

  7.ročník

  8.ročník

  9.ročník

   

  Kultúrna diferencia

   

  Mj,Sj, Prv, Hv, Vv, Tv

  Prv, Hv, Vv, Tv

  Inf, Prv, Hv, Vv, Tv

  Pv, Vl, Hv, Tv

  Sj, Pv, Z, Hv, Vv, Tv

  Mj, Ov, Z, Vv

  Mj, Jas, Vv

  Mj, Aj, Z, Vv

  Mj, Aj, Ov, Z, Vv

  Ľudské vzťahy

  Mj, Sj, Prv, M, Tv

  Prv, Hv, Tv

  Prv, Hv, Tv

  Inf, Vl, Hv, Tv

  Sj, Z, Hv, Tv

  Mj, D, Ov

  Mj, D, Ov

  Mj, D

  Mj, D, Ov

  Etnický pôvod

  Mj, Sj, Prv, Hv,Vv, Tv

  Prv, Hv

  Prv, Hv

  Vl, Hv

  Sj, Aj, Z, Hv

  Aj, Ov, Z, Vv

  Aj, D, Ov, Vv

  Aj, D, Ov, Z, Vv

  Aj, D, Vv

   

  Multikulturalita

   

  Mj, Sj, Hv, Vv

  Mj

  Mj, Aj, Prv

  Aj, Vl, Vv

  Sj, Mj, Aj, Inf, Z, Vv

  Mj, Aj, Tv

  Mj, Aj, Nj, D

  Mj, Aj, Nj, D, Pč

  Mj, Aj, Nj, D, Z, Vv

   

  Princíp sociálneho zmieru a solidarity

   

  Tv

  Prv

  Prv

  Vl

  Sj, Z

  Ov, Z

  Ov

  Z, Ov

  D, Ov

   

   

   

   

   

  Realizácia jednotlivých tematických okruhov prierezovej témy Osobnostný a sociálny rozvoj

  v jednotlivých ročníkoch a predmetoch 

   

   

  Tematické okruhy prierezovej témy

                   Ročník                         

  1. stupeň

  2. stupeň

  l. ročník

  2.ročník

  3.ročník

  4.ročník

  5.ročník

  6.ročník

  7.ročník

  8.ročník

  9.ročník

   

  Osobnostný rozvoj

   

  Rozvoj schopností poznávania

  Mj, Sj, Prv

  Mj, Prv, Vv, Tv

  Mj, Aj, Prv, Vv, Tv, Pv

  Mj, Aj, Inf, Vl, Vv, Tv, Pv

  Sj, Mj, Aj, Inf, Pv, Z, Vv, Tv, Pv

  Mj,  Aj

  Mj, Pv

  Mj, Ov, Pv

  Mj

  Sebapoznanie a sebachápanie

  Mj, Sj, Prv, Vv, Tv

  Prv, Vv, Tv, Pv

  Prv, Vv, Tv, Pv

  Vv, Tv, Pv

  Sj, Pv, Vv, Tv,

  Mj, Inf

  Mj, Aj, Inf

  Mj, Ov, Pv, Tv

  Mj

  Sebaregulácia a sebaorganizácia

  Mj, Sj, Tv

  Vv, Tv, Pv

  Aj, Vv, Tv, Pv

  Aj, Vv, Tv, Pv

  Aj, Vv, Tv, Pv

  Aj, Pv

   

  Aj, Ov

  Aj

  Psychohygiena

  Mj, Sj, Tv

  Vv, Tv, Pv

  Vv, Tv, Pv

  Vv, Tv, Pv

  Vv, Tv, Pv

  Inf, Ov

  Inf

  Ov

   

  Kreativita

  Mj, Sj, Hv, Vv, Tv

  Mj, Hv, Vv, Tv, Pv

  Mj, Hv, Vv, Tv, Pv

  Mj, Hv, Vv, Tv, Pv

  Sj, Mj, Hv, Vv, Tv, Pv

  Mj, Inf, Ov

  Mj, Inf

  Mj, Nj, Inf

  Mj, Aj, Inf

   

  Sociálny rozvoj

   

  Poznávanie ľudí

  Mj, Sj

  Mj, Prv, Tv, Pv

  Mj, Prv, Tv, Pv

  Mj, Aj, Pv, Tv, Pv

  Sj, Mj, Aj, Pv, Tv

  Mj, Aj, Inf

   

  Ov, Pv, Tv

   

  Medziľudské vzťahy

  Mj, Sj

  Mj, Tv, Pv

  Mj, Tv, Pv

  Mj, Tv, Pv

  Sj, Mj, Tv, Pv

   

   

  Pv

  Mj, Tv

  Komunikácia

  Mj, Sj, Tv

  Mj, Inf, Tv, Pv

  Mj, Aj, Inf, Tv, Pv

  Mj, Aj, Inf, Tv, Pv

  Sj, Mj, Aj, Inf, Tv, Pv

  Mj

  Mj, Aj, Jas

  Mj, Tv

  Mj, Aj, Inf

  Kooperácia a kompetencia

  Vv, Tv,

  Prv, Vv, Tv, Pv

  Prv, Vv, Tv, Pv

  Aj, Pv, Vl,  Vv, Tv, Pv

  Pv, Z,  Vv, Tv, Pv

  Mj, Aj, Inf, Jas

  Inf, Pč

  Mj, Inf

   

   

  Morálny rozvoj

  Riešenie problémov a rozhodovacie spôsobilosti

  M

  M, Inf, Vv, Pv

  M, Inf, Vv, Pv

  M, Inf, Vv, Pv

  M, Inf, Vv, Pv

  Inf

  Inf

  Inf, Tv

  Inf, Tv

  Hodnoty, postoje, praktická etika

  Mj

  Mj, Tv, Pv

  Mj, Tv, Pv

  Mj, Tv, Pv

  Sj, Mj, Tv, Pv

  Mj, Ov

  Mj

  Mj, Pv

  Tv

   

   

   

  Realizácia jednotlivých tematických okruhov prierezovej témy Environmentálna výchova

  v jednotlivých ročníkoch a predmetoch

   

   

  Tematické okruhy

  prierezovej témy

                   Ročník

                            1. stupeň

  2. stupeň

  l. ročník

  2.ročník

  3.ročník

  4.ročník

  5.ročník

  6.ročník

  7.ročník

  8.ročník

  9.ročník

   

  Ekosystémy

   

  Mj, Sj, Pv

   

  Prv

  Vl

  Z

  Mj, D, Pv

  Mj, Pv, Z

   

  Z

   

  Základné podmienky života

   

  Mj, Sj, Pv

  Pv

   

  Vv

  Sj, Pv, Vv

  Pv, Vv

  Fy, Pv, Vv

  Fy, Ch, Pv, Z, Vv,

   

   

  Fy, Ch, Pv, Vv

  Ľudská činnosť a problémy životného prostredia

  Mj, Sj, Vv, Hv, Tv, Pv

  Prv, Tv

  Prv, Tv, Pv

  Inf, Tv, Pv

  Sj, Z, Tv

   

  D, Ov, Pv, Z, Vv,

   

   

  D, Pv,

  Vv, Tv,

   

  D, Fy, Pv, Vv, Pč

   

  D, Fy, Ch, Pv, Vv

  Vzťah človeka k prostrediu

  Mj, Sj, Hv, Vv, Prv, Tv

   

  Prv, Tv, Pv

   

   

  Inf, Tv, Pv

   

   

  Vv, Tv, Pv

   

   

  Sj, Inf, Pv, Vv, Tv

   

  Mj, Inf, Ov, Vv,

   

  Mj, Vv, 

  Mj, Fy, Pv, Vv

  Mj,

  Inf, Ov, D, Ch, Z, Vv

   

   

   

   

   

  Realizácia jednotlivých tematických okruhov prierezovej témy Mediálna výchova

  v jednotlivých ročníkoch a predmetoch

   

  Tematické okruhy prierezovej témy

                   Ročník                         

  1. stupeň

  2. stupeň

  l. ročník

  2.ročník

  3.ročník

  4.ročník

  5.ročník

  6.ročník

  7.ročník

  8.ročník

  9.ročník

  Receptívne činnosti

   

  Kritické čítanie a vnímanie

  mediálnych správ

   

   

   

  Mj, Inf, Tv

  Sj, Mj, Inf, Tv

  Mj,  Inf, Vv

   

  Mj, Z, Vv

   

  Mj, Aj, Nj, Vv

  Mj, Aj, Inf, Z, Vv

  Interpretácia vzťahu  mediálneho spravodajstva a reality

   

   

   

   

   

  Ov, Z

  Mj, M, Z

  Mj, Ov

  Mj, M, Hv

  Stavba mediálnych správ

   

   

   

   

   

  Z

  Ov

  Mj

  Mj

  Vnímanie autora  mediálneho spravodajstva

   

   

   

  Mj

  Mj

  Mj

  Mj

  Mj

  Mj

  Fungovanie a vplyv médií v spoločnosti

  Mj, Sj, Prv, Hv, Tv

  Mj, Prv, Hv, Tv

  Mj, Prv, Hv, Tv

  Mj, Pv,

  Vl, Hv, Vv, Tv

  Mj, Pv, Z, Hv, Vv, Tv

  Ov, Hv, Vv

  Ov, Hv, Vv

  Ov, Z, Hv, Vv 

  Mj, Inf, D, Ov,

  Hv, Vv

  Produktívne činnosti

  Tvorba  mediálneho spravodajstva

   

   

   

  Mj

  Sj, Mj

  Inf

   

   

  Inf, Vv

  Práca v realizačnom tíme

   

   

   

   

   

  Mj, Inf, Ov, Vv

  Mj

  Mj

  Mj, Inf

   

   
   

   

   

   

   

   

  III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

   

   

  Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z Metodického pokynu č.22/2011 z 1. mája 2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy, vydaného MŠVVaŠ.

  Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.

  III. 1. Prospech

  1)      Hodnotenie žiaka má informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu.

  2)       Hodnotenie žiaka sa vykova klasifikáciou   s motivačným hodnotiacim posudkom, ktorým učiteľ žiakovi vysvet kladné i záporné stránky odpovede a naznačí ďalší spôsob žiakovej práce.

  3)      Predmetom hodnotenia sú najmä   učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacích predmetoch  v lade  s požiadavkami  vymedzenými v učebných  osnovách,  osvojené  účové kompetencie, usilovnosť, osobnostný rast.

  4)      Podklady  na  hodnotenie  chovno-vzdelávacích  výsledkov  a správania  žiaka  získava  učit najmä sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka, sledovaním jeho konu a pripravenosti na  vyučovanie,  rôznymi  druhmi  skúšok  (písomné,  ústne,  grafické,  praktické,  pohybové  – v závislosti  od  charakteru  vyučovacieho  predmetu),  didaktickými  testami  a súbormi  prác žiaka, ktoré vypovedajú o jeho výkone, konzultáciou s ostatnými pedagógmi, príp. s odborníkmi v oblasti  vývinovej  psychológie,   špeciálnej  pedagogicky  a rozhovormi  so  žiakom  a s jeho zákonným zástupcom.

  5)      V priebehu školského roka sa uskutočňuje priebné a celkové hodnotenie. Priebežné hodnotenie zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú a fyzickú disponovanosť, hlavne motivačný charakter. Celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa uskutočňuje na konci prvého  polroka  a druhého  polroka  v školskom  roku  a  čo  najobjektívnejšie  zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom predmete. Pri celkovom hodnotení sa pri uovaní stua prospechu v jednotlivých predmetoch hodno kvalita vedomos a zručností, kto žiak dosiahol na konci hodnotiaceho obdobia pričom sa prihliada na systematicko práce počas celého roka. Stupeň prospechu sa neuuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie.

  6)      Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. Za ústnu odpoveď sa považuje :

  a)      žiakova samostatná ústna prezentácia naučených vedomostí  a poznatkov na učiteľom stanovenú tému učiva, ústna prezentácia môže byť doplnená písomným alebo grafickým prejavom   s ciom   konkretizovať,   objasn   podstatu   a znam   učiva   v praktických súvislostiach,

  b)      celohodinová práca splnenie niekoľkých úloh rôzneho druhu práce počas celej vyučovacej hodiny vrátane krátkych ústnych odpovedí, ústnych prezentácií. Takýto spôsob previerky vedomostí a schopností sa nazýva celohodinová klasifikácia.

  7)      Vo nimočných ppadoch pri zohľadnení žiakovej individuálnej momentálnej psychickej a fyzickej disponovanosti môže učiteľ žiaka požiadať o písomnú prípravu na ústnu odpoveď.

  8)      Predmetom hodnotenia a klasifikácie  správania je rešpektovanie práv iných osôb a správanie sa žiaka podľa školského poriadku.

  9)      Pri  priebežnom  hodnotení  čiastkových výsledkov žiaka  na  vyučovacích  hodinách  učiteľ postupuje na základe tabuľky č.1

   

  Tabuľka č.1

  známka

  percen

  popis

  slovné vyjadrenie

  1

  100 90%

  Takmer bezchybný

  vynikajúci, vzorný, bezchybný,

  výborný,

  2

  89 – 75%

  Prevdajú pozitívne

  zistenia, malé chyby

  veľmi dobrý, nadpriemerný,

  chválitebný

  3

  74 – 50%

  Pozitíva a negatíva sú

  v rovnováhe

  priemerný, dobrý

  4

  49 – 25 %

  Prevaha negatívnych

  zistení,

  výrazné chyby

  podpriemerný, citeľne slabé

  miesta, dostatoč

  5

  pod 25%

  Zásadné nedostatky

  nevyhovujúci stav, nedostatoč

   

  10)   Učiteľ  pri hodnotení môže zohľadňovať  vekové a  individuálne  osobitosti žiakov triedy a  potrebu pozitívnej motivácie k ďalšiemu vzdelávaniu.

  11)   Celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého polroka školského roka a čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň vedomostí  v danom  vyučovacom  predmete. Prospech žiaka v  jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami :

  Stupeň 1 (borný)

  Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti poa učebných osnov a vie ich pohotovo vyívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a účové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až origilne.

  Stupeň 2 (chválitebný)

  Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti poa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplauje osvojené vedomosti a účové kompetencie pri riení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitos samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafic prejav je prevažne estetický. Výsledky

  jeho činností kvalit, bez väčších nedostatkov.

  Stupeň 3 (dobrý)

  Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí poa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlich úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s iteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností menej kvalitné.

  Stupeň 4 (dostatočný)

  Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí poa učebných osnov ako aj v  ich vyívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním účových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri vyívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav často v správnosti, presnosti a výstnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafic prejav je málo estetický. žne nedostatky dokáže žiak s pomocou      učiteľa opraviť.

  Stupeň 5 (nedostatočný)

  Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním účoch kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri vyívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatnani na podnet iteľa. Jeho ústny a somný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita sledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. žne nedostatky nedokáže opraviť ani

  s pomocou učiteľa.

  Predmety náboženská výchova a etic výchova sa neklasifiku, na vysvedčení a v príslušných dokumentoch sa uvedie absolvoval(a)/neabsolvoval(a):

  a)  absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak bol žiak prítom na vyovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval,

  b) neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonáv požadované intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval,

  c)  neabsolvoval, ak žiak na vyovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zrnosti ani na podnet iteľa; celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel.

  12)   Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:

  -          veľmi dobré (1) – žiak dodržuje pravidlá školského poriadku dodržiava zásady morálky

  -          uspokojivé (2) – žiak poruší pravidlá školského poriadku väčším priestupkom, opakovanými menšími priestupkami alebo nedodrží platné morálne zásady

  -          menej uspokojivé (3) – žiak poruší pravidlá školského poriadku opakovanými väčšími priestupkami

  -          neuspokojivé (4) - žiak porušuje hrubo školský poriadok, nedodrží platné morálne zásady alebo    sa   dopustí priestupku za ktorý by bol trestne zodpovedný po dovŕšení 14 rokov.

  13)   Celkový prospech žiaka je hodnotený týmito stupňami:

  1.ročník

  • prospel – žiak prospel, keď ani z jedného predmetu vo vysvedčení nemá horšiu známku než 4 – dostatočný a absolvoval všetky predmety

  2.-4. ročník

  • prospel s vyznamenaním – žiak prospel s vyznamenaním, keď ani z jedného predmetu vo vysvedčení nemá horšiu známku než 2 – chválitebný, a priemer všetkých predmetov nie je horší ako 1,5 a jeho správanie je ohodnotené stupňom veľmi dobré a absolvoval všetky predmety,
  • prospel veľmi dobre -  žiak prospel veľmi dobre, keď ani z jedného predmetu vo vysvedčení nemá horšiu známku než 3 – dobrý, a priemer všetkých predmetov nie je horší ako 2,00 a jeho správanie je ohodnotené stupňom veľmi dobré a absolvoval všetky predmety,
  • prospel – žiak prospel, keď ani z jedného predmetu vo vysvedčení nemá horšiu známku než 4 – dostatočný a absolvoval všetky predmety,
  • neprospel – žiak neprospel, keď z niektorého predmetu je hodnotný známkou 5 – nedostatočný.

  14)   Hodnotenie v záujmových útvaroch organizovaných školou sa hodnotí:

  -          pracoval úspešne – ak žiak navštevoval krúžok pravidelne a dosahoval dobré výsledky pri prezentácii vedomostí získaných na danom krúžku, aktívne sa zapojil do priebehu diania na hodinách krúžkovej činnosti,

  -          pracoval – ak sa žiak zúčastňoval pravidelne ne krúžkovej činnosti, avšak neprejavil veľkú aktivitu na hodine.

   

   

  III.2 Rozpracovanie hodnotenia a klasifikácie žiakov z jednotlivých vyučovacích predmetov  predmetovými  komisiami  a metodickým  zdrením  Zoltána Kodálya s VJM

   

  Metodické združenie pedagógov  1.-4. ročníkov

  Pri kontrolných prácach postupujú na základe percentuálnej škály, uvedenej v tabuľke č.2

  Tabuľka č.2

   

  Percen

  Známka

  100 90%

  Stupeň 1 (borný)

  89 – 75%

  Stupeň 2 (chválitebný)

  74 – 50%

  Stupeň 3 (dobrý)

  49 – 25 %

  Stupeň 4 (dostatočný)

  pod 25%

  Stupeň 5 (nedostatočný)

   

  Pri hodnotení diktátov z maďarského jazyka uplatňujú klasifikačnú stupnicu, ktorá je uvedená v tabuľke č.3

  Tabuľka č.3

   

  Ročník

  Počet chýb

  Klas. zmka

   1.,2.

  0-4

  1

   

  5-8

  2

   

  9-12

  3

   

  13-16

  4

   

  17 viac

  5

   3.,4.

  0-3

  1

   

  4-6

  2

   

  7-9

  3

   

  10-12

  4

   

  13 - viac

  5

   

   

  Pri hodnotení diktátov zo slovenského jazyka – diktáty sa píšu až v treťom a štvrtom ročníku –  uplatňujú klasifikačnú stupnicu, ktorá je uvedená v tabuľke č.4

  Tabuľka č.4

   

  Ročník

  Počet chýb

  Klas. zmka

  3.,4.

  0-4

  1

   

  5-8

  2

   

  9-12

  3

   

  13-16

  4

   

  16 - viac

  5

   

   

  III.3. Postup do vyššieho ročníka

  Žiak postupuje do vyššieho ročníka na základe: Metodického pokynu č.7/2009-R z 28.apríla 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy, vydaného Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, Čl.10

   

   

  III.4. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia  zamestnancov

  Plán vnútroškolskej kontroly je rozpracovaný na začiatku daného školského roka a prerokovaný v pedagogickej rade.

  Hodnotenie pedagogických zamestnancov školy je uskotočnené v súlade so zákonom 317/2009 Z.z. Hodnotenie zamestnancov sa zakladá na bodovom hodnotení. Body sa  prideľujú na základe:

  -          štýlu práce (splnenie úloh, organizácia práce, spoľahlivosť)

  -          pozorovania (hospitácie)

  -          rozhovoru

  -          výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod).

  -          hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.

   

   

  III.5. Hodnotenie školy

   Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:

  -          Dotazníky pre žiakov a rodičov

  -          Dotazníky pre absolventov školy 

  -          Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach

  -          SWOT analýza.

  Základná škola Zoltána Kodálya si už niekoľkokrát spracovávala SWOT analýzu a v roku 2011 kompletnú evalváciu inštitúcie.

  V rámci SWOT analýzy si za svoje silné stránky považuje vzdelávanie na vysokej úrovni, rozmanitú krúžkovú činnosť, existenciu speváckeho, tanečného a citarového súboru, vysokú úroveň športových aktivít, vyučovanie informatiky, úspešná organizácia súťaží, organizovanie školských výletov, exkurzií, lyžiarskeho a plaveckého kurzu, tanečnej školy, reprezentačná akadémia ku dňu matiek.

  Na druhej strane za slabé stránky sú definované vysoká feminizácia učiteľského zboru, problémy s vnútornými vzťahmi, zhoršovane technického stavu školy.

  Príležitosťami, ktorých správne využitie by mohlo škole prospieť, sú najmä bohatá ponuka grantov, bohaté možnosti propagácie, získanie nových sponzorov, využitie budovy na získanie financií formou prenájmu a nadviazanie nových vzťahov a kontaktov.

  Samozrejme, že škola je vystavená aj určitým rizikám, ako pokles počtu žiakov, zmena národnostnej štruktúry v oblasti, nedostatok financií na prevádzku, havarijné stavy elektroinštalácie a kanalizácie.

  Evalvácia inštitúcie

  Prebiehala v školskom roku 2010/2011 na základe vyhodnotenia dotazníkov, ktoré priniesli nasledujúce výsledky:

  -        mienka rodičov v priemere 4,17

  -        mienka žiakov v priemere 4,01

  -         mienka zamestnancov 4,08.

  (Bodovanie: 5 – v plnej miere spokojný, 4 – spokojný, 3 –  zväčša spokojný, 2 – zväčša nespokojný, 1 – nespokojný)

   

   

  V školskom roku 2014/2015 sme zisťovali názory rodičov na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu našej školy pomocou dotazníka. Vyhodnotili sme 168 vyplnených dotazníkov, v tabuľke uvádzame výsledky:

  Otázka

  Priemer bodov

  v plnom rozsahu 5 4 3 2 1 vôbec nie

   

  1.1.Do akej miery ste boli informovaný o očakávaniach a nárokoch školy pred zápisom vášho dieťaťa do tejto školy?

   

  4,13

  1.2.Poskytuje škola to, čo sformulovala vo svojom pedagogickom programe?

  4,28

  1.3.Pedagogický zbor vykonáva podľa Vás úspešnú výchovno – vzdelávaciu činnosť?

  4,37

  1.4.Zaťaženie žiakov je primerané?

  4,17

  1.5.Deti majú dostatok možností na dosiahnutie radosti z úspechu ?

  4,12

  1.6.V akej miere ste spokojný s hodnotiacim systémom školy?

  4,21

  1.7.V akej miere ste spokojný s efektivitou spolupráce školy s rodičmi?

  4,02

  1.8.Majú možnosť sa rodičia zúčastniť na programoch organizovaných školou?(výlety, športové súťaže, tábory, voľnočasové aktivity)

  3,90

  1.9.Nakoľkoste spokojný s mierou, akou škola rešpektuje požiadavky a očakávania rodičov?

  4,11

  1.10.Do akej miery rešpektuje škola rodičov ako svojich partnerov ?

  4,20

  1.11.Nakoľko je škola bezpečným a estetickým prostredím, ktoré napomáha k tomu, aby sa deti cítili v nej dobre?

  4,61

  1.12.V akej miere považujete za dôležité organizovanie tzv. „dní otvorených dverí“?

  4,45

   

  Otázka:

  2.Do akej miery považujete služby školy za vyhovujúce?

  vynikajúce

  vyhovujúce

  slabé

  školská knižnica

  29

  90

  20

  stravovanie

  43

  86

  32

  školský klub

  77

  71

  3

  záujmové krúžky

  61

  66

  29

  voľnočasové aktivity

  69

  72

  16

  oslavy

  108

  53

  2

  tábory

  60

  74

  14

  výlety

  100

  56

  7

  starostlivosť o nadané deti

  46

  85

  20

   

  3.1.Prečo ste si vybrali túto školu?

  a)

  rešpektuje osobnosť dieťaťa

  23

  b)

  túto školu navštevuje /-jú aj súrodenec / súrodenci

  40

  c)

  bolo to rozhodnutie dieťaťa

  10

  d)

  vyhovovala najlepšie danostiam dieťaťa

  35

  e)

  dobrá úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti

  76

  3.2.Ako by ste odporučili našu školu známym, ktorí teraz hľadajú vhodnú školu pre svoje dieťa?

  a)

  vrúcne, s pokojným svedomím

  98

  b)

  s menšími pochybnosťami, ale smelo

  41

  c)

  nevyjadril by  som ani pozitívnu, ani negatívnu mienku

  27

  d)

  odporučil by som inú školu

  0

  3.3.Podľa Vás aká je atmosféra školy?

  a)

  demokratická

  33

  b)

  humánna

  52

  c)

  rešpektujúca osobnosť dieťaťa

  85

  d)

  charakteristická je prísnosť a železná disciplína

  0

  3.4.Aká je náročnosť  požiadaviek školy ?

  a)

  príliš silná

  2

  b)

  silná

  26

  c)

  vyhovujúca

  120

  d)

  slabá

  13

  e)

  príliš odborná

  3

  3.5.Na základe čoho viete hodnotiť  úroveň odbornej práce prebiehajúcej  na škole?

  a)

  priemery vyučovacích predmetov

  64

  b)

  výsledky vedomostných súťaží

  38

  c)

  výsledky prijímacích konaní na stredné školy

  17

  d)

  názory detí

  43

  e)

  neviem to posúdiť

  35

  3.6.V ktorých oblastiach vidíte nedostatky materiálnej  vybavenosti školy?

  a)

  učebne

  11

  b)

  učebné pomôcky

  26

  c)

  informatika –dostupnosť k internetu

  6

  d)

  jazykové laboratórium

  22

  e)

  športové ihrisko

  19

  f)

  vybavenosť považujem za vyhovujúce

  90

   

  iné

  8

  3.7.Ktorú/-é možnosť/-ti , metódu/-y považujete za najvhodnejšie pre styk školy s rodičmi?

  a)

  konzultačné hodiny

  82

  b)

  cez telefón

  44

  c)

  pomocou žiackej knižky

  33

  d)

  rodičovská schôdza

  78

  e)

  komunikácia prostredníctvom internetu

  21