Az iskoláról Kapcsolat
Menü:

Menü:

  Iskolai rendtartás

  Školský poriadok - Iskolai rendtartás

   

   

  Základná škola Zoltána Kodálya  s vyučovacím jazykom maďarským v Galante

  vydáva

  ŠKOLSKÝ PORIADOK,

   

  ktorý je vypracovaný v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou MŠ č. 223/2022  Z.z. o základnej škole v znení neskorších predpisov. Školský poriadok je platný do odvolania.

   

   

  A)   Úvodné ustanovenia:

   

  1.       Školský poriadok vydáva Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským so sídlom v Galante.

  2.       Školský poriadok je súhrnom základných pravidiel na našej škole, ktorý obsahuje práva a povinnosti zúčastnených osôb na vzdelávacom procese.

  3.       Žiaci Základnej školy Zoltána Kodálya s VJM v Galante svojim správaním a vystupovaním v škole aj na verejnosti reprezentujú túto školu.

  4.       O pravidlá školského poriadku triedni učitelia poučia žiakov a ich zákonných zástupcov vždy na začiatku školského roka a podľa potreby aj v jeho priebehu. 

   

   

  B)   Povinnosti žiaka

   

  Dochádzka

  1.       Žiak musí prísť najneskôr 10 minút pred začatím vyučovania a prezuť sa vo vestibule.

  2.       Žiak musí topánky a kabát uložiť v šatni, resp. na iné určené miesto.

  3.       Po skončení vyučovania žiaci idú domov. Zdržiavať sa bez dozoru v budove školy nie je   dovolené. Po vyučovaní skončí zodpovednosť školy za žiaka, plnú zodpovednosť prevezme rodič.

  4.       O absencii žiaka je povinný buď žiak alebo zákonný zástupca  včas informovať školu jednou z nasledujúcich foriem:

  a)       rodič zápisom do žiackej knižky vopred informuje triedneho učiteľa o dôvode absencie

  b)       v deň absencie do 9 hod. telefonicky oznámi škole dôvod absencie 

  5.       Odchod žiaka z jednej vyučovacej hodiny je možné na základe rodičovského súhlasu a len priepustkou a so súhlasom vyučujúceho.

  6.       K absencii  viacerých vyučovacích hodín je potrebný súhlas triedneho učiteľa, absencia z viacerých vyučovacích dní je povolená so súhlasom riaditeľa školy.

  7.       Žiak je povinný ospravedlniť svoje meškanie alebo absenciu v deň nástupu do školy lekárskym alebo rodičovským ospravedlnením do žiackej knižky.

  8.       V prípade neospravedlnenej absencii žiak dostane: za 2 nesúvislé neospravedlnené hodiny triednické pokarhanie a písomné oznámenie rodičom o skutku, za ďalšie 4 nesúvislé neospravedlnené hodiny riaditeľské pokarhanie a  písomné oznámenie rodičom o skutku, za 5 alebo viac súvislých neospravedlnených hodín žiak dostane zníženú známku zo správania  (2), za ďalšie neospravedlnené hodiny ešte horšiu hodnotiaca známka zo správania (3 resp.4).

   

  Organizácia vyučovania

  9.       Žiak je povinný zúčastniť sa vyučovania a - úmerne svojim schopnostiam - snažiť  sa dosiahnuť čo najlepšie študijné výsledky.

  10.    Žiak je povinný 5 minút pred zvonením zaujať svoje miesto v triede a v tichosti očakávať učiteľa.

  11.    Žiak je povinný cez prestávky sa pripraviť na ďalšiu vyučovaciu hodinu.

  12.    Žiak je povinný povstaním pozdraviť učiteľa v triede pri jeho príchode a odchode.

  13.    Žiak je povinný oznámiť učiteľovi na  začiatku hodiny svoju indisponovanosť na vyučovaciu hodinu a jej príčinu

  14.    Žiak je povinný po vyučovaní zanechať poriadok vo svojej lavici a v jej okolí a vyložiť stoličku na lavicu.

  15.    Žiak je povinný navštevovať všetky krúžky do ktorých  sa na začiatku školského roku prihlásil/a. (Od tejto povinnosti môže oslobodiť len komisia zložená z odborného učiteľa, triedneho  učiteľa a riaditeľa.)

  16.    Žiak je povinný stále nosiť žiacku knižku.

  17.    Žiak je povinný v telocvični nosiť obuv a športový úbor určený učiteľom telocviku (je   zakázané vstupovať do telocvične v športovej obuvi s čiernou podrážkou).

  18.    Žiaci sa počas veľkej prestávky zdržiavajú v triedach alebo na chodbách na svojom poschodí pričom dodržiavajú bezpečnostné pokyny, pokyny službu konajúcich učiteľov.

   

  19.    Počas prestávok sa žiakom zakazuje vstup do cudzích tried, okrem ojedinelých prípadov (návšteva súrodenca).

   

  20.    Do odborných učební odchádzajú žiaci spoločne s vyučujúcim až po zazvonení na hodinu.

                         

   

           

                                                       

   

  Povinnosti týždenníka:

  21.    Utrieť tabuľu pred vyučovacími hodinami a vyvetrať učebňu.

  22.    Ak učiteľ nepríde do 10 minút po zvonení do triedy, oznámiť túto skutočnosť zástupcovi riaditeľa.

  23.    Na začiatku každej vyučovacej hodiny hlásiť chýbajúcich.

  24.    Po skončení vyučovania zotrieť tabuľu, zatvoriť okná a skontrolovať čistotu v triede.

   

  Iné povinnosti

  25.    Žiak je povinný oznámiť všetky osobné zmeny (napr. zmena trvalého bydliska) triednemu učiteľovi.

  26.    Mobilný telefón žiak môže priniesť do školy len so súhlasom rodičov. Počas vyučovania a cez prestávky žiak má zakázané používať mobilný telefón. Na pokyn učiteľa na začiatku vyučovacej hodiny telefón odovzdá učiteľovi. Ak žiak viac ako dvakrát bol upozornený ohľadom nepovoleného  používania telefónu, učiteľ telefón odovzdá riaditeľovi školy. Telefón bude vrátený zákonnému zástupcovi žiaka. Za nepovolené používanie telefónu hrozí pokarhanie od triedneho učiteľa.

  27.    Žiak je povinný zdržiavať sa doma v čase, ktorý určí zriaďovateľ školy (v zime po 20,00 hod., v lete po 22,00 hod), po týchto hodinách sa môže zdržiavať mimo domova iba  v sprievode svojich zákonných zástupcov.

  28.    Žiak je povinný dbať o čistotu nie len v budove školy, ale v celom areáli školy.

  29.    Žiak je povinný v škole a na školských podujatiach  – vrátane náučných a triednych výletov – sa riadiť  podľa pokynov učiteľa alebo inej určenej zodpovednej osoby.

  30.    Žiak je povinný šetrne narábať s učebnicami a školským inventárom a uhradiť škody spôsobené na nich  úmyselne či z nedbanlivosti.

  31.    Počas vyučovania v celom areáli školy je zakázané žuvanie žuvačky.

  32.    Pred vstupom do školskej jedálne sa žiak zoraďuje tak, aby neobmedzoval príchod a odchod žiakov, nestrká do spolužiakov, nepredbieha sa, správa sa pokojne a ticho. Pri stole, pri jedení sa správa kultúrne (nekričí, nenecháva po sebe odpadky, nesiaha iným do jedla, udržuje čistotu ), po skončení odnesie použitý riad k okienku a zasunie po sebou stoličku. Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny dozor konajúcich pedagógov a zamestnancov ŠJ.

   

  Pomer žiakov k školskému majetku

   

  33.    Školský majetok je našim spoločným vlastníctvom a má slúžiť mnohým generáciám. Preto každá trieda zodpovedá za inventár, ktorý sa v nej nachádza. Žiaci opatrne zaobchádzajú s týmto inventárom, nepoškodzujú ho. Každé poškodenie majetku hlásia týždenníci triednemu učiteľovi. 

  34.    Žiaci dbajú, aby steny a podlahy učební boli čisté. Udržiavajú vzornú čistotu počas celého vyučovania. Šetrne zatvárajú dvere v učebniach, nebúchajú nimi a nepoškodzujú ich. Je dovolené vetrať iba vetracími oknami. Z okien je zakázané vyhadzovať odpadky, papiere a iné predmety. Nemanipulujú bez povolenia vyučujúceho so žalúziami.

   

   

  Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov

  35.    Žiak je povinný na všetkých zamestnaniach dodržať pravidlá bezpečnosti práce, pravidlá požiarnej bezpečnosti a ochrany zdravia. 

  36.    V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho alebo najbližšiu dospelú osobu.

  37.    Žiak je povinný rešpektovať dozor konajúcich učiteľov.

   

  Správanie sa žiaka

  38.    Žiak je povinný voči  všetkým pracovníkom školy, návštevníkom školy aj voči svojim spolužiakom sa správať slušne.

  39.    Žiak je povinný voči dospelým sa správať úctivo, pozdraviť ich:   napr. Dobrý deň prajem!, Dobré ráno prajem!, atď.

  40.    Oslovenie pedagógov je nasledovné: pani učiteľka, pán učiteľ, teta učiteľka,

  41.    Oblečenie žiaka má byť vhodné do školského prostredia a čisté.

  42.    Žiak je povinný návštevy divadla, školské slávnosti a iné školou organizované slávnosti uctiť aj svojím  slávnostným oblečením.

  43.    Do skončenia vyučovania areál školy opustiť je prísne zakázané.

  44.    Účasť v zákonom zakázaných organizovaných skupinách a  činnostiach je prísne zakázané.

  45.    Za mimoškolskú aktivitu žiaka je  zodpovedný on sám alebo jeho zákonný zástupcovia.

  46.    V škole fajčenie, držanie, šírenie a užívanie drog , alkoholu a iných zdraviu škodlivých látok.

  47.    Vyhotovovať a zverejňovať fotky, zvukové záznamy, videá o škole a v škole je možné iba so súhlasom riaditeľa školy. 

  48.    Používanie mobilných telefónov a osobných informačno-komunikačných prostriedkov v škole bez súhlasu pedagóga je prísne zakázané. V prípade, ak žiak MT a IKP používa bez súhlasu pedagóga, pedagóg má právo zariadenie žiakovi zobrať a vrátiť ho zákonnému zástupcovi.

  49.    Za šperky, mobilné telefóny a iné hodnotnejšie veci škola nezodpovedá.

   

   

  C)   Práva žiaka

   

  Nasledujúce práva sú v súlade odporúčaniami Deklarácie práv dieťaťa z roku 1959 a  Dohovoru o právach dieťaťa z roku 1989:

  1.       Každé dieťa má právo na bezplatné vzdelávanie v materinskom jazyku.

  2.       Žiak má právo na bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety.

  3.       Žiak má právo na zaobchádzanie na základe princípu rovnosti bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, etnický alebo sociálny pôvod, náboženstvo, telesnú alebo duševnú nespôsobilosť.

  4.       Voči žiakovi je zakázané uplatňovať opatrenia, pri ktorých by dochádzalo k ponižovaniu jeho ľudskej dôstojnosti (bitie, nadávky, šikanovanie, vyhrážanie sa).

  5.       Žiak má právo, aby sa voči nemu neboli aplikované kolektívne tresty, tj. nemôže byť trestaný za správanie sa iných.

  6.       Žiak má právo vybrať si náboženstvo alebo byť bez vyznania.

  7.       Žiak má právo na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním.

  8.       Každý žiak má právo na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny.

  9.       Každý žiak má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený a poznať výsledok hodnotenia, v prípade písomných prác do 10 dní.

  10.    Žiak so špecifickými vývinovými poruchami učenia má právo byť hodnotený ako žiaci v špeciálnych školách.

  11.    Žiak 5. až 9. ročníka, ktorý je na konci 2. polroka klasifikovaný stupňom nedostatočný najviac z dvoch predmetov, má právo vykonať opravné skúšky.

  12.    Rodič žiaka, ktorý má pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci 1. a 2. polroka, má právo požiadať do troch dní, odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie, o komisionálne preskúšanie.

  13.    Žiak má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor v diskusii na vyučovaní, na triednických hodinách, v školskom časopise, v školskom rádiu.

  14.    Žiak má právo na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu svojej rodiny.

  15.    Žiak  má právo na výber budúceho štúdia, resp. povolania.

  16.    Žiak má právo voliť a byť voleným členom do triednickej samosprávy, resp. školskej žiackej rady.

  17.    Žiak má právo primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, žiacku knižnicu.

  18.    Žiak má právo na celú prestávku medzi vyučovacími hodinami.

  19.    Žiak má právo navštevovať akcie a programy organizované pre mládež.

  20.    Žiak má právo navštevovať záujmové krúžky.

  21.    Žiak má právo cez prestávky navštíviť školský bufet.

  22.    Žiak pri pocite ukrivdenia svojich práv sa môže obrátiť na svojho triedneho učiteľa alebo na vedenie školy.

   

  D)    Práva a povinnosti zákonných zástupcov

   

  1.       Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti.

  2.       Ďalej má právo oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom.

  3.       Byť informovaný o výchovno-vyučovacích výsledkoch svojho dieťaťa.

  4.       Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.

  5.       Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

  6.       Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

  7.       Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

  8.       Zákonný zástupca žiaka je povinný vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností.

  9.       Ďalej je povinný dodržiavať podmienky určené školským poriadkom.

  10.    Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

  11.    Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, o zdravotných problémoch  alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.

  12.    Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

  13.    Doložiť dôvody neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní v súlade so školským poriadkom.

   

   

  E)     Výchovné opatrenia

   

  a)      Pochvaly a iné ocenenia

  Škola za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu udeľuje: 

  1. ústnu triednickú pochvalu pred triednym kolektívom,
  2. pochvalu od triedneho alebo od vyučujúceho učiteľa do Poznámok k práci žiakov v Klasifikačnom zázname a do žiackej knižky žiaka,
  3. ústnu riaditeľskú pochvalu pred školským kolektívom
  4. písomnú riaditeľskú pochvalu
  5. knižnú alebo vecnú odmenu

   

   

  b)      Pokarhania

  1.       Neplnenie povinností a porušenie zákazov uvedených v Školskom poriadku sa klasifikuje ako priestupok, ktorý triedny učiteľ rieši a eviduje v žiackej knižke žiaka a v triednom výkaze a podľa závažnosti navrhuje opatrenia na posilnenie disciplíny.

  2.       Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá podľa usúdenia :

  -         zákonného zástupcu

  -         zdravotnú pomoc

  -         Policajný zbor.

  3.       Žiakom možno podľa závažnosti previnenia uložiť opatrenie :

  3.1.  ústne triednické pokarhanie pred kolektívom triedy

  3.2.              písomné  pokarhanie od triedneho alebo vyučujúceho učiteľa do Poznámok  k práci žiakov v Klasifikačnom zázname a do žiackej knižky žiaka

  3.3.              písomné riaditeľské pokarhanie

  3.4.  hodnotiaca známka dvojka zo správania

  3.5.  hodnotiaca známka trojka resp. štvorka zo správania

   

  c)      Ukladanie výchovných opatrení

  1.       Pochvala triednym učiteľom :

  -         za výborný prospech

  -         za vzornú dochádzku

  -         za úspešnú reprezentáciu školy

  -         za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností

  -         za zberovú činnosť

  2.       Pochvala riaditeľom školy :

  -         za výborný prospech

  -         za úspešnú reprezentáciu školy

  -         za nezištnú pomoc, vysoko-humánny prístup k ľuďom, príkladný čin

  -         verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou

  -         za príkladné správanie na verejnosti, za šírenie dobrého mena školy

  3.       Pokarhanie triednym učiteľom

  -         za tri bežné priestupky   (pozri doplnok)

  -         za porušenie školského poriadku

  4.       Pokarhanie riaditeľom školy

  -         závažné narušenie vyučovacieho procesu

  -         svojvoľné opustenie vyučovacej hodiny

  -         za deväť bežných priestupkov

  -         za závažné porušenie školského poriadku

  5.       Znížená známka zo správania druhého stupňa (uspokojivé)

  -         agresívne správanie, fyzické napadnutie spolužiaka

  -         krádež v škole a na verejnosti bez trestného stíhania

  -         falšovanie úradného dokumentu (ospravedlnenie od rodičov, potvrdenie od lekára, záznam v ŽK)

  -         úmyselné poškodzovanie majetku školy

  -         svojvoľné opustenie výchovno-vzdelávacieho procesu

  -         prejavenie a propagácia rasizmu a xenofóbie

  -         za hrubé porušenie školského poriadku

  -         po dvoch riaditeľských pokarhaniach

  -         šikanovanie

  1. Znížená známka zo správania tretieho stupňa (menej uspokojivé)

  -         fyzické napadnutie, ublíženie na zdraví

  -         priestupok voči zákonu klasifikovaný ako prečin

  -         falšovanie úradného dokumentu (výpis z katalógového listu, vysvedčenie)

  -         poškodenie školského majetku s väčším rozsahom škody

  -         po viac ako troch riaditeľských pokarhaniach

  1. Znížená známka zo správania štvrtého stupňa (neuspokojivé)

  -         priestupok voči zákonu klasifikovaný ako trestný čin

   

  Doplnok 

  Bežné priestupky: zabúdanie učebných pomôcok, žiackej knižky, prezuvky, úboru na TV, neskorý príchod na vyučovaciu hodinu, nevhodné správanie sa žiaka v triede alebo na verejnosti, neplnenie si povinnosti týždenníka.

  Závažné priestupky : vyrušovanie na hodinách, bezdôvodné opustenie školy, nerešpektovanie príkazov vyučujúcich, prepisovanie známok, klamstvo, podvody, používanie mobilných telefónov a iných predmetov, ktoré rozptyľujú jeho pozornosť, prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť, používanie neslušných výrazov.

  Hrubé priestupky : šikanovanie žiakov (aj slovné), arogancia, drzosť, fyzické ublíženie, krádež, fajčenie, alkohol, drogy, ničenie školského zariadenia.

  Ktorékoľvek výchovné opatrenie alebo znížená známka zo správania môžu byť udelené po prerokovaní v pedagogickej rade aj za priestupky neuvedené v týchto opatreniach podľa ich závažnosti na návrh triedneho učiteľa.

  Opatrenia na posilnenie disciplíny sa udeľujú po predchádzajúcom vyčerpaní základných výchovných prostriedkov. Bilancujú sa na klasifikačnej porade príslušného klasifikačného obdobia a zaznamenávajú sa do triedneho výkazu s dátumom klasifikačnej porady.

  Výchovné opatrenia sa môžu žiakom ukladať do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o skutku dozvedel príslušný pedagogický pracovník školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, kedy sa skutok stal.

   

   

  F)     Záverečné ustanovenia:

   

  1. Školský poriadok bol schválený na pracovnej porade pedagógov  dňa 26.08.2016.
  2. Zmeny a doplnky školského poriadku môže navrhnúť pedagogická rada, rada školy, rodičovská rada alebo školská rada žiakov.
  3. Oboznámiť s dokumentom žiakov, ich rodičov a zákonných zástupcov sú povinní triedni učitelia.
  4. Žiak a jeho rodičia so svojím podpisom zaväzujú, že boli oboznámení s obsahom školského poriadku.
  5. Školský poriadok je vyvesený k nahliadnutiu na hlavnej nástenke pri vchode do budovy školy, v každej triede a na webovej stránke školy.
  6. Žiaci na školských výletoch, exkurziách, škole v prírode, resp. na akciách organizovaných školou sa riadia týmto školským poriadkom.
  7. Tento školský poriadok nadobúda účinnosť 5. septembra 2016.

   

   

    

  Kodály Zoltán Alapiskola Galánta

   

  Iskolai rendtartás

   

  A Kodály Zoltán Alapiskola iskolai rendtartása összhangban áll a Szlovák Nemzeti Tanács 245/2008-as számú törvényével és az Iskolaügyi Minisztérium 223/2022-es számú kiáltványával és ezek későbbiek során történt kiegészítéseivel.

  A rendtartás a visszavonásig érvényes.

   

  A)   Bevezető rendelkezések

   

  1.       Az Iskolai rendtartást a Kodály Zoltán Alapiskola adja ki.

  2.       Az Iskolai rendtartás az iskola működéséhez elengedhetetlenül szükséges alapszabályok összessége, mely az oktatásban résztvevő egyének kötelességeit és jogait tartalmazza.

  3.       Az alapiskola tanulói az iskolában és a nyilvánosság előtt viselkedésükkel és magatartásukkal az iskolát képviselik.

  4.      Az Iskolai rendtartást az osztályfőnökök ismertetik tanulóinkkal és törvényes képviselőikkel az iskolai év kezdetén és szükség szerint.

   

  B)    A tanulók kötelességei

   

  Az iskolalátogatás alapszabályai

  1.       A tanuló köteles a tanítás megkezdése előtt legkésőbb 10 perccel megérkezni az iskola épületébe és az előcsarnokban cipőt cserélni.

  2.       A tanuló köteles a cipőjét és kabátját az öltözőben, ill. az arra kijelölt helyen elhelyezni.

  3.       A tanuló köteles a tanítás befejezése után az iskola épületét elhagyni. Az iskolában a tanítás befejezése után csak felnőtt felügyelete alatt tartózkodhat. A tanítás befejezése után véget ér az iskola felelőssége, a tanulóért a törvényes képviselő felel teljes mértékben.

  4.       Hiányzás esetén a tanuló vagy a szülő köteles időben értesíteni az iskolát a hiányzás okáról. Az értesítés formái:

  a)       a hiányzást megelőző nap a szülő a tanulókönyvecskében írásban értesíti az osztályfőnököt

  b)       a hiányzás napján reggel kilenc óráig telefonon értesíti az iskola titkárságát

  5.       Egy tanítási óráról való távozáshoz a tanuló a tantárgyat tanító pedagógustól kér engedélyt, és csak kilépőcédulával távozhat az iskola épületéből.

  6.       Több tanítási óráról való távozásra az osztályfőnök, több tanítási napról való hiányzásra az igazgató adhat engedélyt.

  7.       A tanuló köteles minden elmulasztott óráról a szülőtől vagy az orvostól származó és a tanulókönyvecskébe beírt igazolást felmutatni azon a napon, amikor újra iskolába érkezik.

  8.       Igazolatlan hiányzás esetén a következő szankciók róhatóak ki: 2 egymástól független igazolatlan óra után a tanuló osztályfőnöki megrovásban részesül, melyről a szülő írásbeli értesítést kap, további nem összefüggő 4 igazolatlan óra igazgatói megrovást von maga után, melyről a szülőt az iskola írásban tájékoztatja. 5 egymást követő igazolatlan óra – egy tanítási nap – kettes magaviseleti osztályzattal büntetendő és minden további igazolatlan óra esetében a magaviseleti osztályzat tovább rontható.

  A tanítás menetére vonatkozó kötelességek

  9.       A tanuló köteles a tanításon részt venni és képességeinek megfelelően a legjobb tanulmányi eredményekre törekedni.

  10.    A tanuló köteles a becsengetés előtt 5 perccel elfoglalni a helyét és csendben várni a tanítót.

  11.    A tanuló köteles az órák közti szünetekben előkészülni a következő órára.

  12.    A tanuló köteles a tanító és egyéb felnőtt személy érkezésekor és távozásakor felállással köszönteni őt.

  13.    A tanuló köteles felkészületlenségéről és annak okáról az óra elején tájékoztatni a tanítót.

  14.    A tanuló köteles a  tanítás befejezése után a padjában és körülötte rendet tenni és a széket a padra helyezni.

  15.    A tanuló köteles azon szakköri tevékenység foglalkozásaira járni, melyre a tanév kezdetén bejelentkezett. (Felmentést a szakkör látogatása alól csak a szakkörvezető, az osztályfőnök és az igazgató együttes beleegyezésével kaphat.)

  16.    A tanuló köteles minden tanítási órára rendszeresen magával hordani a tanulókönyvecskéjét.

  17.    A tanuló köteles a tornateremben a tornatanár által megszabott tornacipőt és öltözetet hordani (a tornaterembe feketetalpú tornacipőben tilos belépni).

  18.    A nagyszünetben a tanulók az osztályukban vagy a saját folyosólyukon tartózkodnak és betartják a felügyelő pedagógusok utasításait.

  19.    A szünetekben tilos más osztályok látogatása, egyedi esetektől eltekintve (testvér meglátogatása).

  20.    A szaktantermekbe csak a szakos tanár kíséretében együtt mennek a tanulók a becsengetés után.

  A hetes kötelességei

  21.    A tanítási óra kezdete előtt letörölni a táblát és az osztálytermet kiszellőztetni.

  22.   Ha a tanító 10 perccel a csengetés után még nem érkezett meg a tanítási órára, jelentést tesz erről a tényről az igazgatóhelyettesnél.

  23.   A tanítási óra elején jelenti a hiányzó tanulók névsorát.

  24.   A tanítás befejezése után a táblát letörli, bezárja a tanterem ablakait és ellenőrzi a tisztaságot.

  További kötelességek

  25.    A tanuló köteles a lakcímére vagy a személyére vonatkozó bármiféle változást bejelenteni az osztályfőnökének.

  26.    A tanuló mobiltelefont csak írásbeli szülői beleegyezéssel és saját felelősségére hozhat. A mobiltelefon használata a tanítás alatt és az órák közti szünetekben is tilos. A tanítási óra megkezdésekor a tanító utasítására a mobiltelefonokat a tanulók kötelesek leadni. Az engedély nélküli használat miatt a tanár a telefont elveheti – a telefont ebben az esetben a törvényes képviselő az igazgatói irodában veheti át, -  többszöri engedély nélküli használat osztályfőnöki megrovással jár.

  27.    A tanuló köteles betartani az iskola fenntartója által megszabott kinntartózkodási   szabályzatot, melynek értelmében az esti órákban csakis felnőtt kíséretében tartózkodhat házon kívül. (Nyári időszakban 22. 00 óra után, téli időszakban 20. 00 óra után)

  28.    A tanuló köteles megőrizni a tisztaságot nemcsak az iskola épületében, hanem annak közvetlen környezetében is.

  29.    A tanuló köteles az iskolai rendezvényeken és egyben a tanulmányi és osztálykirándulásokon betartani a tanító és más felelős személy utasításait.

  30.    A tanuló köteles kíméletesen bánni a tankönyveivel, az iskola segédeszközeivel és az iskolai leltár összes kellékével. Az ezen tárgyakban okozott kárt köteles megtéríteni.

  31.    A tanítás ideje alatt az egész épületben tilos a rágógumizás.

  32.    A tanuló az ebédlőbe való belépése előtt besorakozik, oly módon, hogy ne akadályozza az ebédlőbe érkezőket és távozókat. Tanulótársait nem lökdösi, nem előzködik, csendben és nyugodtan viselkedik. Az asztalnál kulturáltan viselkedik (nem kiabál, nem hagy maga után rendetlenséget, nem nyúl más ételéhez, ügyel a tisztaságra), étkezés után helyreigazítja székét, evőeszközeit, tányérjait visszaviszi. A tanulók kötelesek betartani az ebédlőben felügyelő pedagógus és a személyzet utasításait .

  Az iskolai vagyonhoz való viszony

   

  33.    Az iskolai vagyon a közös tulajdonunk és több generáció számára kell, hogy szolgáljon. Ezért minden osztály felelős a saját leltárában lévő dolgokért. Minden tanuló köteles a leltárba vett dolgokkal kíméletesen bánni, kárt nem okozni. Minden okozott kárról a hetes köteles beszámolni az osztályfőnökének.

  34. A tanulók kötelesek ügyelni az osztály falainak és talajának tisztaságára. Az osztályajtót óvatosan nyitják és csukják, nem csapkodják és nem rongálják. Szellőztetésre csak szellőzőmódra nyitják ki az ablakot. Tilos az ablakon bármit kidobni. A redőnyökkel csak a tanító utasítására manipulálnak.   

  A tanuló egészségének védelmére vonatkozó rendelkezések   

  35.    A tanuló köteles az oktatás minden helyszínén betartani a munkabiztonsági, a tűz- és egészségvédelmi előírásokat. 

  36.    Baleset vagy rosszullét esetén a tanuló köteles azonnal jelentést tenni a tanítójának vagy a legközelebbi felnőtt személynek.

  37.    A tanuló köteles betartani a felügyelő tanító minden utasítását.

   A tanuló magaviselete

  38.    A tanuló köteles illedelmesen viselkedni az iskola alkalmazottaival, az iskolába látogatókkal és a diáktársaival szemben.

  39.    A tanuló köteles a felnőttekkel szemben tiszteletet tanúsítani és a megfelelő módon köszönteni őket, pl. Jó napot kívánok! stb.

  40.    A tanítók megszólítása a következő módon történhet: tanító néni, tanító bácsi, tanár úr, tanárnő.

  41.    A tanuló öltözéke legyen az iskolalátogatás és az időjárás feltételeinek megfelelő és tiszta.

  42.    A tanuló köteles színházlátogatáskor, iskolai ünnepségek alkalmával  ünnepi öltözetével megtisztelni az adott eseményt.

  43.    Az iskola épületének elhagyása a tanítási idő alatt szigorúan tilos. Ezt csakis külön engedéllyel és kilépőcédula felmutatásával teheti meg.

  44.    A tanulónak tilos részt vennie a törvény által betiltott csoportosulásokban és ezek rendezvényein.

  45.    A tanuló iskolán kívüli tevékenységéért csakis saját maga és a törvényes képviselők felelnek.

  46.    Az iskolában és annak közvetlen környezetében szigorúan tilos dohányozni, alkoholt és egyéb egészségre káros szereket birtokolni, terjeszteni vagy fogyasztani.

  47.    Az iskolában és az iskoláról fotókat, hangfelvételeket, videókat csak az iskola igazgatójának beleegyezésével lehet készíteni és közzétenni a telekommunikációs eszközök segítségével (pl. internetre feltölteni).

  48.    A mobiltelefon és egyéb informatikai-komunikációs eszköz használata a pedagógus engedélye nélkül az iskolában szigorúan tilos. A rendszabály megsértése esetében a pedagógusnak jogában áll az adott készüléket a tanulótól elvenni és csak a törvényes képviselőnek visszaszolgáltatni.

  49.    A tanuló ékszereiért, mobiltelefonjáért és egyéb értéktárgyaiért az iskola nem vállal felelősséget.

   

  C)  A tanulók jogai

   

  A rendtartásban felsorolt jogok összhangban állnak az 1959-ben kiadott Gyermekek jogairól szóló deklarációban és az 1989-ben elfogadott Gyermekek jogairól szóló egyezményben megfogalmazott jogokkal.

  1.       Minden gyermeknek jogában áll ingyenes anyanyelvén történő oktatásban részesülni.

  2.       A tanulónak joga van a kötelező tantárgyakon belül az ingyenes tankönyv- és tananyag-kölcsönzésre.

  3.       A tanulónak joga van olyan bánásmódban részesülni, amely kizárja a faji, nemi, etnikai, szociális helyzetből adódó, vallási hovatartozás alapján történő, testi vagy szellemi fogyatékosságával kapcsolatos megkülönböztetést.

  4.       A tanulóval szemben nem alkalmazhatóak olyan intézkedések, melyek során emberi méltóságában megaláznák (verés, szidalmak, szívatás, fenyegetés)

  5.       A tanulóval szemben nem alkalmazhatóak a kollektív büntetés fajtái, tehát nem büntethető mások viselkedéséért. 

  6.       A tanulónak jogában áll  szabadon megválasztani vallását vagy felekezeten kívülinek maradni.

  7.       A tanulónak joga van  az oktatással és neveléssel kapcsolatos tanácsadásra.

  8.       A tanulónak joga van életkorának, képességeinek, érdeklődésének és egészségügyi állapotának megfelelő oktatásra és nevelésre, amely összhangban áll a pszicho-higiénia alapszabályaival.

  9.       A tanulónak jogában áll megismerkedni értékelésének feltételeivel és eredményével, írásbeli munkák esetében legkésőbb tíz napon belül.

  10.    Azon tanulónak, aki speciális tanulási nehézséggel küzd, joga van olyan értékelésre, amely a speciális iskolák tanulóit illeti meg.

  11.    Az 5.-9. évfolyamok tanulóinak jogában áll javítóvizsgát tenni abban az esetben, ha a második félévben legfeljebb két tantárgyból elégtelen osztályzatot kaptak.

  12.    Azon tanuló szüleinek, akiknek bármilyen fenntartásaik vannak gyermekük 1. vagy 2. félévben kapott érdemjegyével kapcsolatban, jogukban áll a bizonyítvány kiadásának napjától számított három napon belül komisszionális vizsgát kérvényezni.

  13.    A tanulónak jogában áll a viselkedési szabályoknak megfelelően véleményt nyilvánítani a tanítási órán folyó vita során, az osztályfőnöki órákon, az iskolai újságban és az iskola rádiójában.

  14.    A tanulónak joga van magánéletének és családjának védelmére.

  15.    A tanuló szabadon megválaszthatja továbbtanulásának vagy további érvényesülésének módját.

  16.    A tanuló megválaszthatja az osztályönkormányzat és az iskolai diáktanács tagjait és ő maga is választható ezen szervekbe.

  17.    A tanuló megfelelő mértékben használhatja az iskola berendezéseit, tantermeit, segédeszközeit és a tanulói könyvtárat.

  18.    A tanulónak joga van az órák közti teljes szünetre.

  19.    A tanulónak jogában áll részt venni az ifjúság számára szervezett programokon.

  20.    A tanulónak jogában áll látogatni a szakköri tevékenység foglalkozásait.

  21.    A tanuló az órák közti szünetben meglátogathatja az iskolai büfét.

  22.    Ha a tanuló úgy érzi, hogy jogai gyakorlása közben sérelem érte, panaszával az osztályfőnökéhez vagy az iskola vezetőségéhez fordulhat.

   

  D)   A törvényes képviselő jogai és kötelességei

   

  1.       A törvényes képviselőnek jogában áll gyermeke számára olyan oktatási intézményt választani, amely megfelel a gyermek képességeinek, egészségügyi állapotának, érdeklődési körének, hitvallásának, világnézetének, nemzetiségének, etnikai hovatartozásának.

  2.       Továbbá jogában áll megismerkedni az iskola oktatási és nevelési programjával és az iskolai rendtartással.

  3.       Érdeklődni a gyermek oktatási-nevelési eredményeiről.

  4.       Tanácsadásra a gyermek oktatásával és nevelésével kapcsolatban.

  5.       Részt venni az igazgató előzetes beleegyezésével az oktatási-nevelési  folyamatban.

  6.       Hozzászólni az iskola oktatási-nevelési programjához az iskolai önkormányzat szervein keresztül.

  7.       Jelen lenni az igazgató előzetes beleegyezésével  gyermek komisszionális vizsgáján.

  8.       A törvényes képviselő köteles megteremteni gyermeke számára azokat a feltételeket, melyek a gyermek iskolai kötelességeinek elvégzéséhez szükségesek.

  9.       Köteles betartani az iskolai rendtartás által előírt feltételeket.

  10.    Törődni a gyermek szociális és kulturális hátterével, figyelembe venni és elfogadni a gyermek speciális nevelési-oktatási igényeit.

  11.    Értesíteni a z iskolát a gyermek egészségügyi állapotában bekövetkezett változásokról vagy azokról a tényekről, melyek befolyásolhatják a gyermek oktatását és nevelését. 

  12.    Megtéríteni a tanuló által okozott kárt.

  13.    Az iskolai rendtartással összhangban írásban megindokolni a gyermek távolmaradását. 

   

  E)     Nevelési intézkedések

   

  a)      Dicséretek és egyéb díjazások

  Az iskola a tanuló kivételes szorgalmáért és igyekezetéért, mások érdekében végrehajtott jótettéért és hosszantartó sikeres tanulmányi eredményeiért jutalmazásként a következő díjazásokban részesülhet:

  1. szóbeli osztályfőnöki dicséret az osztályközösség előtt
  2. az Osztályzóívbe és a tanulókönyvecskébe bekerülő írásbeli osztályfőnöki dicséret
  3. írásbeli igazgatói dicséret
  4. oklevél az iskola igazgatójától
  5. könyv vagy tárgyi jutalom

   

  b)     Büntetések

  1.       A kötelességek elmulasztása vagy az iskolai rendtartás be nem tartása kihágásnak minősül, melyet az osztályfőnök vagy a pedagógus bejegyez a tanuló tanulókönyvecskéjébe és az Osztályzóívbe és a kihágás mértékét megítélve javaslatot tesz a fegyelem megerősítésére irányuló intézkedésre.

  2.       Ha a tanuló magaviseletével és agresszivitásával veszélyezteti saját vagy mások biztonságát vagy lehetetlenné teszi az oktató-nevelő munkát, az igazgató azonnal kizárhatja őt az oktatási-nevelési folyamatból és pedagógus felügyelete mellett külön helyiségben elhelyezni. Az iskola igazgatója saját belátása szerint azonnal értesíti:

  -         a tanuló törvényes képviselőjét

  -         az egészségügyi szolgálatot

  -         a rendőri szerveket.

  3.       Az iskola a tanuló által elkövetett vétségekért a következő büntetéseket róhatja ki:

  3.1.  szóbeli osztályfőnöki megrovás az osztályközösség előtt

  3.2.            az  Osztályzóívbe és a tanulókönyvecskébe bekerülő írásbeli osztályfőnöki vagy tanítói megrovás

  3.3.  írásbeli igazgatói megrovás

  3.4.  kettes magaviseleti érdemjegy

  3.5.  hármas ill. négyes magaviseleti érdemjegy

   

  c)      Nevelési intézkedések megítélése

  1.       Osztályfőnöki dicséret

  -         kitűnő tanulmányi előmenetelért

  -         példás iskolalátogatásért

  -         az iskola méltó képviseletéért

  -         az osztályközösség érdekében végzett munkáért

  -         gyűjtőtevékenységért

  2.       Igazgatói dicséret

  -          kitűnő tanulmányi előmenetelért

  -         az iskola méltó képviseletéért

  -         önzetlen segítőkészségért, humánus cselekedetért, példamutatásért

  -         az iskola hírnevének növeléséért

  3.       Osztályfőnöki megrovás

  -         három kihágásért (lásd a kiegészítésben)

  -         az iskolai rendtartás megsértéséért

  4.       Igazgatói megrovás

  -         a tanítás menetének súlyos megzavarásáért

  -         a tanítási óráról való távolmaradásért

  -         kilenc kihágásért

  -         az iskolai rendtartás komoly megsértéséért

  5.       Kettes magaviseleti osztályzat

  -         agresszív viselkedésért, fizikai bántalmazásért

  -         lopásért, melyet nem jelentett az iskola

  -         hivatalos bejegyzés meghamisításáért

  -         szándékos károkozásért

  -         az oktatási-nevelési folyamat önkényes elhagyásáért

  -         rasszista és xenofób megnyilvánulásért és ezek propagálásáért

  -         az iskolai rendtartás súlyos megsértéséért

  -         két igazgatói megrovás után

  -         sikanériáért

  6.       Hármas magaviseleti osztályzat

  -         fizikai bántalmazásért, egészségben okozott kárért

  -         hivatalos irat meghamisításáért

  -         nagymértékű kár okozásáért

  -         három igazgatói megrovást követően

  7.       Négyes magaviseleti osztályzat

  -         törvénysértés, mely bűntettnek minősül

  Kiegészítés  

  Kihágásnak minősül: taneszközök, tanulókönyvecske, váltócipő, tornafelszerelés otthonfelejtése, késés a tanítási óráról, helytelen viselkedés az osztályban vagy a nyilvánosságon, a hetes kötelességeinek elmulasztása.

  Komoly kihágásnak minősül: a tanítási óra megzavarása, az iskola épületének engedély nélküli elhagyása, a pedagógus utasításának be nem tartása, érdemjegyek átírása, hazugság, csalás, mobiltelefon és egyéb tanítás megzavarását okozó eszköz használata, illetlen szavak használata (káromkodás).

  Súlyos kihágásnak minősül: az iskolatársak sikanériája (szóbeli formáját is beleértve), arogáns viselkedés, fizikai bántalmazás, lopás, dohányzás, alkohol és kábítószer fogyasztása, az iskolai vagyon rongálása.

  A nevelési intézkedése bármely formájának alkalmazására vagy a magaviseleti jegy lerontására a pedagógiai tanács tehet javaslatot a fentiek alapján, vagy szükség szerint az osztályfőnök javaslata alapján a történtek kiértékelése esetén a pedagógiai tanács egyéb tettekért is foganatosíthat nevelési intézkedést. 

  A fegyelem megtartásához és megerősítéséhez szükséges intézkedésekre akkor kerül sor, amikor az összes többi nevelési eszköz kimerült. Az intézkedések kiértékelésére az értékelő konferencián kerül sor és bejegyzésre kerülnek az Osztályzóívbe és az Osztálynaplóba.

  A nevelési intézkedések foganatosítására legkésőbb két hónapon belül kerülhet sor, attól a naptól számítva, amint arról a pedagógus tudomást szerzett, legkésőbb egy éven belül, attól a naptól számítva, amikor az esetre sor  került.

   

  F)     Záró rendelkezések

   

  1.       Az iskolai rendtartás elfogadására 2016.08.26-án került sor a pedagógusok munkaértekezletén.

  2.       Az iskolai rendtartás kiegészítésére és megváltoztatására a pedagógusok tanácsa, a szülők szövetsége és a diáktanács tehet javaslatot.

  3.       A rendtartásban foglaltakat a tanulókkal és szüleikkel az osztályfőnökök kötelesek ismertetni.

  4.       A tanuló és a szülők aláírásukkal igazolják, hogy a rendtartásban foglaltakkal megismerkedtek.

  5.       Az Iskolai rendtartás megtekinthető az iskola bejáratánál elhelyezett faliújságon, az összes osztályteremben és az iskola honlapján.

  6.       Az iskolai rendtartás az osztály- és tanulmányi kirándulásokon, valamint a természeti iskolákban és az iskola által szervezett rendezvényeken is érvényes.

  7.       Ezen rendtartás 2016. szeptember 5-én lép érvénybe.