Az iskoláról Kapcsolat
Menü:

Menü:

  Digitálne vyučovanie pre žiakov ZŠ Zoltána Kodálya s VJM Napísali o nás - Rólunk írták

  Projekt

  Digitálne vyučovanie pre žiakov ZŠ Zoltána Kodálya s VJM

   

  Krátky opis projektu:

  Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, Galanta uchádza o pridelení nenávratného finančného príspevku cez Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie:  Agentúru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO) vo výške 177 902,- EUR na projekt Digitálne vyučovanie pre žiakov ZŠ Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským.

  Trvanie projektu je 24 mesiacov:

  2011 – príprava projektu

  2012-2012 – realizácia projektu

  2014 – ukončenie projektu.

  Ak sa nám podarí uvedený projekt realizovať, bude to prínos nielen pre našu školu, ale aj všetky základné školy v regióne  hlavne preto, že chceme modernizovať výukový systém, čím naša škola s vyučovacím jazykom maďarským bude školou, ktorá bude propagovať nové informačné technológie v procese vyučovania v našom regióne. Nové poznatky získané pomocou uvedeného projektu budú následne odovzdávané ďalším školám, ktoré budú mať o uvedené informácie vzdelávacieho charakteru záujem.

  Strategickým cieľom projektu je skvalitniť výstupy vzdelávania na ZŠ Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským v zriaďovateľskej spôsobilosti mesta Galanta pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti inováciou obsahu a metód vzdelávania s využitím digitálnych a informačno-komunikačných technológii.

  Špecifickým cieľom projektu je vyškolenie pedagogických zamestnancov na prácu s novou informačno-komunikačnou technikou a jej využitie vo vyučovacom procese. Inovovať didaktické prostriedky vo vyučovacom procese, ktoré napomôžu rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov. Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú. Do projektu je zapojených 15 učiteľov. Pokrok prináša neustále veľké množstvo nových IT technológií, ktoré ani pedagóg zameriavajúci sa na informačné technológie nedokáže sledovať v plnom rozsahu. Pedagógovia majú oproti žiakom handicap, keďže sa k PC technike dostali už ako dospelí, a preto nie je pre nich bežnou súčasťou nielen profesijného, ale i súkromného života. Prvou cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí zamestnanci ako nositelia zmeny. Pre nich bude určené vzdelávanie, ktoré ich lepšie pripraví pre využívanie IKT, interaktívnych a inovovaných učebných pomôcok. V rámci ostatných aktivít, ktoré budú sami zabezpečovať, sa zdokonalia ich znalosti a schopnosti pre uplatňovanie moderného vyučovania.

  Víziou našej školy je výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť a účinne riešiť problémy. Do projektu plánujeme zapojiť všetkých žiakov našej školy, pre ktorých sa vďaka realizácii projektu a jeho výsledkom stane vyučovanie zaujímavejšie, pútavejšie a ľahšie prijímané.

  Vďaka projektu všetky učebne, aj bežné aj odborné budú vystrojené modernou informačnou technológiu, t.j. vyučovanie sa stane interaktívnou. Každá učebňa bude vybavená novou keramickou tabuľou, projektorom, počítačom a možnosťou napojenia sa na internet.

  V dnešnej dobe keď často hovoríme o premene tradičnej školy na modernú, výsledkom realizácie projektu bude ozajstná zmena: klasické vyučovacie hodiny nahradia skupinové práce žiakov, projektová práca a namiesto chýbajúcich učebníc žiaci sa budú môcť pomocou internetu učiť z digitálnych učebníc a získavať najnovšie vedecko-technologické informácie. Realizácia projektu zároveň prispeje k zmene predstáv o škole, ako inštitúcii určenej na memorovanie vedomostí a predstaví sa ako inštitúcia ochotná a schopná reagovať na napredovanie využívania vedecko-technických prostriedkov v každodennom živote.

  Očakávané výsledky projektu budú finančne udržateľné v podobe overeného vzdelávacieho programu a dodatočný nárast vlastných zdrojov dosiahne škola zo zvýšenia sumy štátnej dotácie v dôsledku zvyšovania počtu žiakov na škole. Tento nárast možno predpokladať z dôvodu zvýšenia atraktívnosti využívaných IKT vo výučbe. Zároveň budú vytvorené podporné materiály, manuály a metodiky, ktoré umožnia niekoľko ďalších rokov realizácie vzdelávania bez potreby výraznejšieho investovania do učebných pomôcok. To zabezpečí bezproblémovú finančnú udržateľnosť fungovania výstupov projektu aj počas nasledujúcich rokov.